Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

174 485

169 977

177 310

4,3

Sum kategori 08.10

174 485

169 977

177 310

4,3

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

1 820 143

1 886 268

1 969 528

4,4

Sum kategori 08.15

1 820 143

1 886 268

1 969 528

4,4

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

1 178 327

1 208 106

1 239 820

2,6

321

Kunstnerformål

526 223

556 605

593 990

6,7

322

Bygg og offentlige rom

214 950

366 607

368 280

0,5

323

Musikk og scenekunst

2 825 246

2 921 507

2 995 834

2,5

325

Allmenne kulturformål

477 038

362 989

365 265

0,6

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

826 135

853 612

966 900

13,3

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

89 160

328

Museum og visuell kunst

1 622 970

1 864 415

2 204 645

18,2

329

Arkivformål

425 727

425 021

457 897

7,7

Sum kategori 08.20

8 096 616

8 558 862

9 281 791

8,4

Medieformål m.m.

334

Filmformål m.m.

845 050

826 990

858 260

3,8

335

Medieformål

386 496

595 708

7 062 318

1 085,5

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

48 030

49 170

50 500

2,7

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

86 443

87 272

91 900

5,3

Sum kategori 08.30

1 366 019

1 559 140

8 062 978

417,1

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

2 172 134

2 286 800

-100,0

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

359 342

404 110

-100,0

342

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

137 911

152 159

-100,0

Sum kategori 08.40

2 669 387

2 843 069

-100,0

Likestilling og ikke-diskriminering

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

22 260

351

Likestilling- og ikke-diskriminering

60 685

352

Nedsatt funksjonsevne

302 200

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

48 020

Sum kategori 08.45

433 165

Sum utgifter

14 126 650

15 017 316

19 924 772

32,7

Regjeringen foreslår samlede utgiftsbevilgninger over Kulturdepartementets budsjett på vel 19,9 mrd. kroner. Det er en økning på om lag 4,9 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2019.

Ansvaret for tros- og livssynsområdet er i 2019 overført fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Tilsvarende overtok Kulturdepartementet ansvaret for bevilgningene på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. Samlet tilsvarer dette en reduksjon på om lag 2,4 mrd. kroner i Kulturdepartementets utgiftsbevilgninger. I budsjettforslaget for 2020 er det innarbeidet en overføring til Norsk rikskringkasting – NRK på vel 6,4 mrd. kroner. Dette er utgifter som til nå har vært dekket av kringkastingsavgiften.

Dersom en ser bort fra bevilgningsendringene i budsjettforslaget som følger av endringer i departementsstrukturen og finansieringen av NRK, er den samlede utgiftsøkningen i Kulturdepartementets budsjettforslag for 2020 på vel 850 mill. kroner. Det tilsvarer en utgiftsvekst på om lag 6,7 pst. fra Saldert budsjett 2019.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS som fordeles til kultur-, idretts- og frivillighetsformål. Tildelingene til disse formålene er omtalt under del III, kap. 5.

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

443

85

88

3,5

Sum kategori 08.10

443

85

88

3,5

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

14 186

5 000

4 334

-13,3

3322

Bygg og offentlige rom

299

31 136

31 971

2,7

3323

Musikk og scenekunst

34 610

28 356

29 117

2,7

3325

Allmenne kulturformål

19 360

5 717

2 170

-62,0

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

40 991

26 613

37 328

40,3

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

34 813

3329

Arkivformål

24 781

26 205

11 908

-54,6

Sum kategori 08.20

134 227

123 027

151 641

23,3

Medieformål m.m.

3334

Filmformål m.m.

17 586

12 503

12 839

2,7

3335

Medieformål

4 238

3 954

-6,7

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

15 852

16 547

15 404

-6,9

Sum kategori 08.30

33 438

33 288

32 197

-3,3

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3342

Kirkebygg og gravplasser

36 461

24 165

-100,0

Sum kategori 08.40

36 461

24 165

-100,0

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

109 195

102 912

105 960

3,0

Sum kategori 08.50

109 195

102 912

105 960

3,0

Sum inntekter

313 764

283 477

289 886

2,3

Under Kulturdepartementet blir stikkordet «kan overføres» foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2019

Forslag 2020

315

21

Forskning, utredning og spesielle

driftsutgifter

1 213

6 290

321

73

Kunstnerstipend m.m.

7 900

208 680

321

75

Vederlagsordninger

711

220 120

322

21

Spesielle driftsutgifter

37 470

322

70

Nasjonale kulturbygg

249 724

290 600

323

21

Spesielle driftsutgifter

18 878

65 190

325

21

Forskning, utredning og spesielle

driftsutgifter

20 096

24 800

325

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

19 953

40 000

326

21

Spesielle driftsutgifter

1 069

16 055

329

21

Spesielle driftsutgifter

13 208

4 582

334

21

Spesielle driftsutgifter

6 540

334

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

77 250

71 360

334

73

Regional filmsatsing

110 210

334

75

Internasjonale film- og medieavtaler

18 670

335

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

10 771

20 400

339

21

Spesielle driftsutgifter

2 085

5 780

351

21

Spesielle driftsutgifter

2 242

14 240