Prop. 1 S

(2019–2020)

Statskog SF

Utgifter 2018

Kroner

Lønn, adm.dir.

1 766 000

Pensjonsutgifter

132 000

Anna godtgjersle

9 000

Staur gård AS

Utgifter 2018

Kroner

Lønn, dagleg leiar

916 373

Pensjonsutgifter

148 000

Anna godtgjersle

25 186