Prop. 1 S

(2019–2020)

Frå og med statsbudsjettet for 2010 har departementet presentert standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld følgjande verksemder:

  • Norsk institutt for bioøkonomi

  • Veterinærinstituttet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blei oppretta 1.7.2015 ved ei samanslåing av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking og Norsk institutt for skog og landskap.

Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra. Nærare omtale av status for den enkelte verksemd går fram av kap. 1112 og 1136.

Kort gjennomgang av tabellmaterialet

Den første tabellen for kvar enkel verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art. Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Den andre tabellen for kvar enkel verksemd gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde. Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.

Den tredje tabellen for kvar enkel verksemd gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til. Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

Tabell 9.1 Utgifter og inntekter fordelt etter art – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Utgifter/inntekter

(i 1000 kroner)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Budsjett 2019

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

340 384

341 390

374 624

370 000

Varer og tenester

407 752

414 429

402 116

390 000

Sum driftsutgifter

748 137

755 818

776 739

760 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

19 501

37 188

41 830

35 000

Sum investeringsutgifter

19 501

37 188

41 830

35 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

56 606

56 475

0

0

Sum overføringsutgifter

56 606

56 475

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

824 244

849 481

818 570

795 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

9 593

9 658

10 512

12 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

59 055

70 469

15 323

28 000

Sum driftsinntekter

68 648

80 128

25 835

40 000

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

424 885

400 422

418 637

415 000

Andre innbetalingar

395 736

402 360

325 461

340 000

Sum overføringsinntekter

820 620

802 782

744 098

755 000

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

889 269

882 909

769 933

795 000

3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1)

65 024

33 428

-48 637

0

Tabell 9.2 Inntekter etter inntektskjelde – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kroner)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Budsjett 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

275 673

241 431

265 972

277 322

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

149 212

158 991

152 665

150 349

Sum løyvingar

424 885

400 422

418 637

427 671

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

17 461

24 353

19 813

20 000

Bidrag frå private

75 777

63 005

59 362

59 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

7 934

37 576

12 723

13 000

Sum bidrag

101 171

124 934

91 898

92 000

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

22 379

27 320

32 421

32 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

8 837

8 398

8 792

9 000

Oppdrag frå private

46 345

53 311

55 591

56 000

Andre inntekter

285 653

268 524

162 594

178 329

Sum oppdragsinntekter mv.

363 213

357 553

259 398

275 329

Sum inntekter

889 269

882 909

769 933

795 000

Tabell 9.3 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2016–2018 – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Rekneskapspost

Endring

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

2017 til 2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjørskonto i Noregs Bank

231 486

261 860

219 082

-42 779

Behaldning på andre bankkonti

7 553

10 605

4 730

-5 875

Andre kontantbehaldningar

8

10

26

16

Sum kontantar og kontantekvivalentar

239 046

272 475

223 838

-48 637

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

39 343

42 512

43 702

1 190

Skattetrekk og offentlege avgifter

38 164

43 439

43 334

-105

Gjeld til leverandørar

28 478

39 055

8 482

-30 573

Gjeld til oppdragsgjevarar

-107 309

-70 140

-70 358

-218

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

61 593

52 778

50 918

-1 860

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

60 270

107 644

76 079

-31 565

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

24 268

31 313

17 810

-13 502

Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement

106 350

87 584

96 268

8 684

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

0

0

0

0

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

130 618

118 897

114 078

-4 818

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

38 879

39 002

25 502

-13 500

Fri verksemdskapital

9 054

6 864

8 149

1 285

Sum andre avsetjingar

47 932

45 867

33 652

-12 215

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

226

67

29

-38

Sum langsiktig gjeld

226

67

29

-38

Sum nettogjeld og forpliktingar

239 046

272 475

223 838

-48 637

Tabell 9.4 Utgifter og inntekter fordelt etter art – Veterinærinstituttet (VI)

Utgifter/inntekter

(i 1000 kroner)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Budsjett 2019

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

232 862

237 107

250 031

256 530

Varer og tenester

125 986

114 226

151 983

164 746

Sum driftsutgifter

358 848

351 333

402 013

421 276

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

8 927

8 452

12 138

7 500

Sum investeringsutgifter

8 927

8 452

12 138

7 500

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

367 775

359 785

414 151

428 776

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

161 380

188 292

176 824

210 995

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

35 154

51 704

11 009

22 000

Sum driftsinntekter

196 534

239 996

187 834

232 995

Investeringsinntekter

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

166 577

167 417

208 676

195 781

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsinntekter

166 577

167 417

208 676

195 781

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

580

-562

12

0

Sum finansielle inntekter

580

-562

12

0

Sum inntekter

363 691

406 851

396 522

428 776

3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1)

-4 083

47 066

-17 629

0

Tabell 9.5 Inntekter etter inntektskjelde – Veterinærinstituttet (VI)

Inntektskjelde

Rekneskap (i 1 000 kroner)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Budsjett 2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

83 063

89 108

109 712

106 160

Løyvingar frå andre departement

55 372

53 135

67 528

63 805

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

22 645

25 168

31 435

25 816

Sum løyvingar

161 080

167 411

208 676

195 781

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

75 279

102 688

60 159

78 686

Bidrag frå private

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

2 317

3 194

-714

20 750

Sum bidrag

77 596

105 883

59 445

99 436

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

85 905

105 863

102 427

111 059

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter

39 110

27 694

25 974

22 500

Sum oppdragsinntekter mv.

125 015

133 557

128 401

133 559

Sum inntekter

363 691

406 851

396 522

428 776

Tabell 9.6 Forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2016–2018 – Veterinærinstituttet (VI)

Rekneskapspost

Endring

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

2017 til 2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjørskonto i Noregs Bank

43 441

90 428

72 881

-17 547

Behaldning på andre bankkonti

Andre kontantbehaldningar

4

83

0

-83

Sum kontantar og kontantekvivalentar

43 445

90 511

72 881

-17 629

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar mv.

20 152

20 517

21 603

1 086

Skattetrekk og offentlege avgifter

20 631

21 245

27 189

5 945

Gjeld til leverandørar

-7 893

-3 521

-26 746

-23 224

Gjeld til oppdragsgjevarar

-6 508

3 635

5 286

1 651

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

3 479

13 845

22 290

8 445

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

29 861

55 721

49 622

-6 098

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

-3 493

9 095

19 669

10 574

Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement

0

0

0

0

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

0

0

0

0

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

-3 493

9 095

19 669

10 574

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

11 491

23 695

0

-23 695

Fri verksemdskapital

1 406

2 050

3 640

1 590

Sum andre avsetjingar

12 897

25 745

3 640

-22 105

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

4 180

-50

-50

0

Sum langsiktig gjeld

4 180

-50

-50

0

Sum nettogjeld og forpliktingar

43 445

90 511

72 881

-17 629