I dette kapitlet omtales status og virkemidler for likestilling innenfor Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde.

Likestilling i næringslivet

Næringslivet har selv hovedansvaret for å arbeide bevisst med likestillingsstrategi, målrettet rekruttering og virkemidler for å oppnå større mangfold. Mangfold kan gi et bredere grunnlag for å ta gode beslutninger og det er et potensiale å hente ut for norsk næringsliv ved å øke kvinners deltakelse. Et konkurransedyktig næringsliv bør rekruttere fra hele befolkningen.

I dag er to av tre kvinner sysselsatte, og flere kvinner enn menn fullfører høyere utdanning. Det er likevel store kjønnsforskjeller i utdannings- og yrkesvalg som innebærer at kvinner utgjør en uutnyttet ressurs i næringslivet. Færre kvinner enn menn er gründere, ledere og styremedlemmer. Om lag tre ganger så mange menn som kvinner etablerer aksjeselskaper. I de 200 største selskapene i Norge er det bare 21 av selskapene som har en kvinnelig administrerende direktør, og andelen kvinnelige styremedlemmer i selskaper som ikke omfattes av bestemmelsen om kjønnsrepresentasjon, er fortsatt lav.

Den lave kvinneandelen i næringslivet betyr at verdifulle ressurser ikke utnyttes fullt ut. Meld. St. 7 (2015–2016) Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn , ble lagt frem i oktober 2015. Regjeringen har bl.a. som mål å bidra til at flere kvinner blir gründere, øke andelen kvinnelige styreledere i selskaper med statlig eierandel og tilstrebe mest mulig lik representasjon mellom kvinner og menn i disse styrene.

Likestilling og mangfold i eierskapsforvaltningen

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser i 29 selskaper.

I henhold til statens prinsipper for god eierstyring skal styresammensetningen i selskapene være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart. Dette vektlegges når departementet foreslår og velger personer i selskapenes styrer. Med utgangspunkt i de grunnleggende kompetansebehovene vil departementet bidra til at det enkelte styre representerer et relevant mangfold, herunder bl.a. geografisk tilhørighet, alder, kulturell bakgrunn og erfaring. Videre vil departementet tilstrebe mest mulig lik kjønnsrepresentasjon i styrene. I tråd med ambisjonen har kvinneandelen blant styreledere i selskapene det rapporteres på i Statens eierberetning økt de siste årene og var på 43 pst. per. 31. mars 2019. Når det gjelder kvinner blant eiervalgte styremedlemmer, har andelen vært stabil de siste årene og var på 49 pst. per. 31. mars 2019.

I Statens eierberetning for 2018 fremgår det at for selskaper med statlig eierandel

69 av totalt 73 selskaper hvor staten har eierandel, inngår i rapporteringen.

ved utgangen av 2018 var gjennomsnittlig kvinneandel henholdsvis 40 pst. i konsernledelsen, 34 pst. på nivået under konsernledelsen, 37 pst. totalt for disse to nivåene, og 29 pst. blant administrerende direktører.

Ulik kompetanse og erfaring kan bidra positivt til et selskaps utvikling. Relevant mangfold kan gi et bredere og bedre grunnlag for gode beslutninger. Dette kan styrke selskapets nyskapings- og vurderingsevne og gjøre selskapet bedre rustet for lønnsomhet og vekst. Selskaper bør derfor være bevisst verdien av mangfold i organisasjonen. Med mangfold menes bl.a. ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn, alder, kjønn, kulturell og geografisk bakgrunn. Det er en sentral lederoppgave at likestilling og mangfold er solid forankret i selskapets personalpolitikk.

Gjennom Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap kommuniserer staten som eier forventninger til selskapenes arbeid med mangfold og likestilling. Det forventes av styrene at personalpolitikken preges av inkludering og mangfold, og at selskaper med statlig eierandel har etablert strategier og gjennomfører tiltak for å fremme mangfold og likestilling i virksomheten. Rekruttering til lederstillinger er en oppgave for selskapenes styre og administrasjon. For selskapene vil det være viktig å legge strategier for hvordan den beste kompetansen kan benyttes, inklusiv hvordan det kan legges til rette for å få flere kvinnelige toppledere. Nærings- og fiskeridepartementet tar opp temaet mangfold og likestilling og statens forventninger på området som del av eierdialogen med selskapene, og søker å utfordre selskapene bl.a. til å sette konkrete mål for andelen kvinner i selskapenes toppledergrupper.

Likestilling og mangfold i virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge

Gjennom programmet Vekst har Innovasjon Norge i 2018 arbeidet med å mobilisere kvinnelige gründere, gründere med flerkulturell bakgrunn og andre grupper som er underrepresentert blant norske gründere. Satsingen Vekst ble opprettet i 2016 som en oppfølging av tiltak fra regjeringens gründerplan Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser . I 2018 arrangerte selskapet bl.a. kurs om kapitalinnhenting og etablering av styrer for kvinnelige vekstgründere og et kompetanseprogram for kvinnelige investorer.

Innovasjon Norge synliggjør kvinnelige rollemodeller i næringslivet bl.a. gjennom den årlige kåringen av Female Entrepreneur.

I 2018 bidro Innovasjon Norge med 1,58 mrd. kroner til prosjekter som vurderes å være kvinnerettede. Det utgjør 24 pst. av de totale tilsagnene om støtte og 35 pst. av antall tilsagn.

Siva SF

Tiltak rettet mot kvinner inngår i Sivas ordinære programvirksomhet, som i 2018 omfattet Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet. I Inkubasjonsprogrammet har andelen målbedrifter med kvinnelig ledelse (definert som daglig leder og/eller styreleder og/eller gründer) vært ganske stabil de siste årene på rundt 21 pst., med unntak av en liten nedgang i 2016. Andelen bedrifter med kvinnelig ledelse har økt siden 2016, og 2018 har den høyeste kvinneandelen i perioden dette har blitt målt, med rett over 22 pst. For alle årene gjelder at det var flest kvinner i stillingen som gründer, etterfulgt av daglig leder.

Tilsvarende andel i Næringshageprogrammet har vært svakt økende i perioden 2013–2018 fra 29 til om lag 35 pst. I 2017 var det en liten nedgang, men andelen har i 2018 igjen økt til rett under 35 pst.

Når det gjelder innovasjonsselskapene Siva hadde eierskap i, var andelen kvinner med stilling som daglig leder 36 pst. ved utgangen av 2017. Andel kvinnelige styreledere var 17 pst., og andel kvinnelige styremedlemmer var 38 pst.

Norges forskningsråd

Økningen i bevilgningene til de næringsrettede programmene de siste årene har gitt vekst i forskerutdanning og forskningskapasitet.

Forskningsrådet jobber for en god kjønnsbalanse ved utlysning av forskningsmidler gjennom programmene, ved å sikre god kjønnsfordeling blant innledere på møteplasser og deltakelse. Forskningsrådet har mål om 40 pst. kvinneandel blant nye prosjektledere. Ved utgangen av 2018 var prosjektledere fra universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren totalt sett på vei til å nå dette målet, selv om det er store variasjoner innad mellom fagområder og institusjoner. Næringslivsprosjekter ligger fremdeles et stykke unna dette målet, det samme gjelder for teknologiprosjekter. I programmet for næringslivsfinansiering (Brukerstyrt Innovasjonsarena) er andel kvinnelige prosjektledere 24 pst. Dette er tilsvarende resultat som foregående år. Andel kvinnelige doktorgradsstipendiater som er finansiert gjennom dette programmet i 2018 er 48 pst.

For prosjekter innenfor STUD-ENT var om lag 20 pst. av prosjektlederne kvinner. STUD-ENT skal støtte studenter ved universitet og høyskoler som har kunnskapsbaserte ideer med forretningspotensial. Forskningsrådet vil sette i gang tiltak for å mobilisere flere kvinner til ordningen.

I perioden 2013 til 2018 har andelen kvinnelige prosjektledere i Skattefunn økt fra 10 til 15 pst., mens andelen daglige ledere i Skattefunn-bedriftene har økt fra 8 til 10 pst. i samme periode. Skattefunn er en rettighetsbasert ordning og Forskningsrådet har ikke samme mulighet til å prioritere prosjekter med kvinnelige prosjektledere som innenfor programmene.

Likestilling og mangfold i Nærings- og fiskeridepartementet

Likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 pålegger statlige virksomheter en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten innebærer at statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I tillegg skal virksomhetene redegjøre i årsrapportene for iverksatte og planlagt tiltak. Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.m.

Rapportering for Nærings- og fiskeridepartementet i 2018

Tabell 10.1 Nærings- og fiskeridepartementet – kjønnsbalanse og status

Kjønnsbalanse i antall og pst.

År

Menn pst.

Kvinner pst.

Antall totalt

Kvinners lønn i pst. av menns

Totalt i Nærings- og fiskeridepartementet 1

2018

40

60

336

92,4

2017

41

59

339

90,6

Departementsråd

2018

50

50

2

-

2017

100

2

-

Ekspedisjonssjef 2

2018

50

50

8

95,7

2017

57

43

7

97,3

Kommunikasjonssjef

2018

50

50

2

-

2017

50

50

2

-

Avdelingsdirektør 3

2018

48

52

36

98,3

2017

43

57

33

92,5

Spesialrådgiver

2018

75

25

4

91,3

2017

100

0

2

-

Underdirektør

2018

44

56

25

98,6

2017

46

54

26

97,3

Fagdirektør

2018

52

48

31

96,6

2017

52

48

25

94,8

Prosjektleder

2018

100

0

3

-

2017

100

0

2

-

Seniorrådgiver

2018

38

62

153

98,2

2017

43

57

157

98,2

Rådgiver

2018

30

70

40

103

2017

33

77

39

102,8

Seniorkonsulent

2018

0

100

4

-

2017

0

100

4

-

Førstekonsulent

2018

24

76

17

95,9

2017

21

79

28

102,3

1 Inkluderer fast ansatte, vikarer, engasjementer og andre på midlertidige vilkår. Inkluderer ikke ansatte som er i permisjon, uførepensjon eller ekstern hospitering. Tall fra departementets personalsystem per 31. desember 2018.

2 Ekspedisjonssjefer med personalansvar.

3 Avdelingsdirektører med personalansvar.

Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av å ha en rimelig kjønnsbalanse, både i departementets avdelinger og i ulike stillingstyper. I dag er nærmere 60 pst. av de tilsatte i departementet kvinner. I de siste årene er det rekruttert langt flere kvinner enn menn. Dette er en utvikling departementet vil følge med på videre. Kvinneandelen har økt i stillingsgrupper på ledernivå. På lavere stillingsnivåer er kvinneandelen fortsatt i flertall.

I 2018 var gjennomsnittslønnen for kvinner 92,4 pst. av gjennomsnittslønnen for menn. Dette er en liten økning i forhold til 2017. For stillingskategorien rådgiver er gjennomsnittslønnen for kvinner høyere enn for menn, som tidligere år. For førstekonsulent er gjennomsnittslønnen for kvinner lavere enn for menn i 2018. Det er en endring fra 2017.

Departementet har en likestillingstillitsvalgt i innstillingsrådet og uttalelsesrådet som kan uttale seg om innstilte kandidater før tilsetting. Departementet har som mål å ha minst 40 pst. kvinner i lederposisjoner. Til topplederstillinger skal det sørges for at det finnes aktuelle kvalifiserte kvinner blant søkerne. For øvrig følges statens prosedyrekrav for rekruttering til slike stillinger.

Departementet har rutiner som sørger for at det blir innkalt minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju for hver stilling som utlyses, dersom søkeren er kvalifisert. Minst en av de kvalifiserte søkerne som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne skal også kalles inn til intervju, dersom vedkommende faller inn under definisjonen i forskrift til lov om statens ansatte § 6.

Departementet deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne, og har én person tilsatt i dette programmet.

Departementet hadde en lærling innen kontor- og administrasjon i 2018.

Tabell 10.2 Nærings- og fiskeridepartementet – andel ansatte i deltid, midlertidig, foreldrepermisjon og sykefravær

Antall tilsatte

Deltid

Midlertidig ansettelse

Foreldrepermisjon

Sykefravær

M (pst.)

K (pst.)

M (pst.)

K (pst.)

M (pst.)

K (pst.)

M (pst.)

K (pst.)

2018

336

1,2

1,8

2,4

3,6

1,8

6

2,7

5,0

2017

339

0,6

1,5

2,7

4,4

0,3

2,1

2,8

5,4

Nærings- og fiskeridepartementets etater

Tabell 10.3 gir en tilstandsrapport om kjønn for etatene under Nærings- og fiskeridepartementet. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt etat vises det til etatenes årsrapporter, hvor det også fremgår hvordan etaten har ivaretatt aktivitetskravene for mangfold på andre områder, som etnisitet, nedsatt funksjonsevne m.m.

Tabell 10.3 Tilstandsrapportering for etater under Nærings- og fiskeridepartementet – kjønn

Etat

År

Kjønnsbalanse

Kvinners lønn i pst. av menns

Deltid pst.

Midl. ans. pst.

Foreldre-perm. pst.

Sykefravær pst.

M pst.

K pst.

Tot. antall

M

K

M

K

M

K

M

K

Brønnøysundregistrene

2018

44

56

565

83,6

0

2,8

0,7

1,4

0

0,2

2,3

7,8

2017

42

58

564

82,7

0,2

2,7

0,4

2

0

0,5

3,4

8,6

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

2018

38

62

53

98,8

5

9

15

6

0

5

2

8

2017

42

58

45

101

0

12

11

12

0

4

1

6

Fiskeridirektoratet

2018

55

45

422

96,9

4

6

1

0,7

2,6

3,8

2,6

5,5

2017

55

45

453

96,4

5

8

0,7

1,1

2,4

2,9

2,3

4,9

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

2018

51

49

94

97,6

3,2

1,1

4,3

3,2

0

2,1

4,6

3,8

2017

50

50

96

95,3

2,1

2,1

5,2

4,2

1

3,1

2,4

3,5

Havforskningsinstituttet 1

2018

59,2

40,8

1 037

92,7

1,2

2,1

4,8

6,6

1,1

1,4

3,5

4,5

2017

63,8

36,2

823

88,5

0,5

0,9

3,2

4,3

2,3

1,3

4

3,8

Justervesenet

2018

74

26

104

97,3

1

1

1

2,9

1

1,3

1,9

0,6

2016

72,5

27,5

102

97,7

1

1

2,9

1

0

0

2,0

2,3

Konkurransetilsynet

2018

44

56

104

92,5

0

3

4

2

1

4

3

6

2017

47

53

100

91,6

0

5

2

2

2

6

2

6

Norges geologiske undersøkelse

2018

58

42

196

94,8

4,1

2,6

5,1

2,6

0,6

0,9

1,5

1,7

2017

60

40

203

92,1

4,4

3,4

5,4

3,0

0,2

1,5

1,8

1,9

Norsk akkreditering

2018

29

71

28

107,1

0

0

0

1,5

0

0

2,5

5,4

2017

33

67

27

107,2

0

0

0

0

2,3

0

1,4

5,5

Norsk Romsenter

2018

67

33

40

78,40

7,5

2,5

7,5

5

0

5

0

0

2017

67

33

40

82,2

2,5

5

2,5

2,5

0

0

0

0,67

Patentstyret

2018

39,1

60,9

253

88,2

2

9,3

1

2

0

2

1,9

6,3

2017

39,1

60,9

248

86,9

1

15,9

1

0

0

0,6

1,4

5,7

Sjøfartsdirektoratet

2018

63

37

341

87,1

0

4,5

4,0

5,2

0,5

3,9

1,6

2,9

2017

62

38

345

86,3

0,6

2,3

4,0

5,2

0,3

0,6

2,9

3,9

1 NIFES og Havforskningsinstituttet ble slått sammen 1. januar 2018. Tallene for 2017 og 2018 inkluderer sjøansatte.

Tallene er hentet fra etatenes årsrapporter for 2018 eller ved forespørsel. Etater med antall ansatte under 15 er ikke tatt med i denne oversikten. Det omfatter Regelrådet, Klagenemdssekretariatet, Klagenemnda for industrielle rettigheter og Norsk nukleær dekommisjonering.