Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet

230 231

243 346

231 078

-5,0

Sum kategori 18.00 230 231 243 346 231 078 -5,0

Petroleum

1810

Oljedirektoratet

450 590

505 000

497 500

-1,5

1811

Equinor ASA

1 753 795

1815

Petoro AS

350 743

358 700

360 000

0,4

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

22 554 906

27 000 000

28 000 000

3,7

Sum kategori 18.10 25 110 034 27 863 700 28 857 500 3,6

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1 190 308

1 101 100

1 135 700

3,1

2490

NVE Anlegg

-4 651

-10 000

Sum kategori 18.20 1 185 657 1 101 100 1 125 700 2,2

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling

814 228

845 500

809 000

-4,3

Sum kategori 18.30 814 228 845 500 809 000 -4,3

CO 2 -håndtering

1840

CO 2 -håndtering

655 907

657 500

628 000

-4,5

Sum kategori 18.40

655 907

657 500

628 000

-4,5

Sum utgifter

27 996 057

30 711 146

31 651 278

3,1

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon

4800

Olje- og energidepartementet

2 171

2 083

2 100

0,8

Sum kategori 18.00 2 171 2 083 2 100 0,8

Petroleum

4810

Oljedirektoratet

126 468

145 500

149 000

2,4

4811

Equinor ASA

1 753 795

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

141 242 296

132 900 000

112 700 000

-15,2

5685

Aksjer i Equinor ASA

14 984 124

16 620 000

20 350 000

22,4

Sum kategori 18.10 158 106 683 149 665 500 133 199 000 -11,0

Energi og vannressurser

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

186 648

194 000

147 000

-24,2

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

67 750 000

5490

NVE Anlegg

557

100

100

0,0

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

161 591

166 000

221 500

33,4

5680

Statnett SF

326 000

443 000

1 135 000

156,2

Sum kategori 18.20

68 424 796

803 100

1 503 600

87,2

Sum inntekter

226 533 650

150 470 683

134 704 700

-10,5