Prop. 1 S

(2019–2020)

4.1 Utgifter og inntekter fordelt på kapittel

Tabellane under viser løyvingane som blir foreslått til samferdselsområdet fordelt på utgifts- og inntektskapittel.

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

297 484

319 011

285 200

-10,6

1301

Forskning og utvikling mv.

178 517

195 000

159 400

-18,3

Sum kategori 21.10

476 001

514 011

444 600

-13,5

Luftfartsformål

1310

Flytransport

635 702

717 400

718 100

0,1

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

38 489

45 000

29 800

-33,8

1313

Luftfartstilsynet

230 021

229 900

245 500

6,8

1314

Statens havarikommisjon for transport

74 964

76 700

84 900

10,7

Sum kategori 21.20

979 176

1 069 000

1 078 300

0,9

Veiformål

1320

Statens vegvesen

30 168 894

31 433 800

32 358 500

2,9

1321

Nye Veier AS

5 278 800

5 431 900

5 605 700

3,2

1323

Vegtilsynet

18 781

19 000

19 200

1,1

Sum kategori 21.30

35 466 475

36 884 700

37 983 400

3,0

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

3 193 068

4 028 000

5 901 000

46,5

Sum kategori 21.40

3 193 068

4 028 000

5 901 000

46,5

Jernbaneformål

1352

Jernbanedirektoratet

22 752 255

25 437 000

26 576 600

4,5

1353

Vygruppen AS

490 300

-100,0

1354

Statens jernbanetilsyn

93 149

94 100

95 900

1,9

1357

Mantena AS

390 400

109 100

-72,1

Sum kategori 21.50

22 845 404

26 411 800

26 781 600

1,4

Kystforvaltning

1360

Kystverket

2 410 575

2 613 600

2 532 800

-3,1

1361

Samfunnet Jan Mayen

53 480

59 700

55 500

-7,0

1362

Senter for oljevern og marint miljø

27 300

27 300

27 300

0,0

Sum kategori 21.60

2 491 355

2 700 600

2 615 600

-3,1

Sum programområde 21

65 451 479

71 608 111

74 804 500

4,5

Posttjenester

1370

Posttjenester

619 121

617 400

617 400

0,0

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

457 840

773 750

-100,0

Sum kategori 22.10

1 076 961

1 391 150

617 400

-55,6

Sum programområde 22

1 076 961

1 391 150

617 400

-55,6

Sum utgifter

66 528 440

72 999 261

75 421 900

3,3

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon m.m.

4300

Samferdselsdepartementet

3 258

2 700

500

-81,5

Sum kategori 21.10

3 258

2 700

500

-81,5

Luftfartsformål

4312

Avinor AS

444 370

444 400

444 400

0,0

4313

Luftfartstilsynet

138 291

141 100

148 500

5,2

5619

Renter av lån til Avinor AS

39 713

30 300

22 200

-26,7

5622

Aksjer i Avinor AS

249 700

512 500

208 000

-59,4

Sum kategori 21.20

872 074

1 128 300

823 100

-27,0

Veiformål

4320

Statens vegvesen

837 546

831 700

855 700

2,9

4322

Svinesundsforbindelsen AS

85 000

80 000

104 000

30,0

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

2 979

3 000

2 000

-33,3

Sum kategori 21.30

925 525

914 700

961 700

5,1

Særskilte transporttiltak

4330

Særskilte transporttiltak

13 900

14 200

14 600

2,8

4331

Infrastrukturfond

2 053 000

2 053 000

2 053 000

0,0

Sum kategori 21.40

2 066 900

2 067 200

2 067 600

0,0

Jernbaneformål

4352

Jernbanedirektoratet

114 073

98 600

3 800

-96,1

4354

Statens jernbanetilsyn

15 013

14 700

15 200

3,4

5611

Aksjer i Vygruppen AS

315 000

225 000

185 000

-17,8

Sum kategori 21.50

444 086

338 300

204 000

-39,7

Kystforvaltning

4360

Kystverket

23 766

12 300

12 700

3,3

4361

Samfunnet Jan Mayen

6 891

6 100

6 300

3,3

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

841 853

798 000

814 500

2,1

Sum kategori 21.60

872 510

816 400

833 500

2,1

Sum programområde 21

5 184 353

5 267 600

4 890 400

-7,2

Posttjenester

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

3 610

600

-100,0

Sum kategori 22.10

3 610

600

-100,0

Sum programområde 22

3 610

600

-100,0

Sum inntekter

5 187 963

5 268 200

4 890 400

-7,2

4.2 Bruk av stikkordet « kan overførast »

Tabell 4.1 viser dei postane utanom postgruppe 30–49 som i 2019 har stikkordet «kan overførast». I tabellen er ikkje postar på kap. 1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit med, fordi ansvaret for elektonisk kommunikasjon blei flytta til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019.

Tabell 4.1 Postar utanom postgruppe 30–40 med stikkordet «kan overførast»

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2019

Forslag 2020

1301

50

Samferdselsforsking

0

144 900

1310

70

Kjøp av innanlandske flyruter

0

718 100

1311

71

Tilskot til ikkje-statlege flyplassar

0

29 800

1320

22

Drift og vedlikehald av riksvegar 1

228 000

6 431 800

1320

28

Trafikant- og køyretøytilsyn

0

2 214 600

1320

29

OPS-prosjekt

29 758

1 212 000

1320

62

Skredsikring fylkesvegar 2

461 383

-

1320

63

Tilskot til gang- og sykkelvegar 2

147 156

-

1320

72

Kjøp av riksvegferjetenester

58 658

1 487 900

1330

60

Utvida TT-ordning for brukarar med særskilde behov

31 817

236 500

1330

61

Belønningsordninga for betre kollektivtransport mv. i byområda 3

402 250

-

1330

63

Særskilt tilskot til store kollektivprosjekt

479 437

2 070 000

1330

64

Belønningsmidlar til bymiljøavtalar og byvekstavtalar 3

0

-

1330

65

Konkurransen Smartare transport

0

16 100

1330

76

Reiseplanleggar og elektronisk billettering

22 220

57 200

1352

21

Spesielle driftsutgifter – planar og utgreiingar

54 465

248 700

1352

70

Kjøp av persontransport med tog

292 709

4 024 200

1352

71

Kjøp av infrastrukturtenester – drift og vedlikehald

0

8 677 500

1352

72

Kjøp av infrastrukturtenester – planlegging av investeringar

0

1 602 900

1352

73

Kjøp av infrastrukturtenester – investeringar

522 118

11 569 700

1360

21

Spesielle driftsutgifter

28 373

45 200

1360

60

Tilskot til fiskerihamneanlegg

42 100

33 300

1360

72

Tilskot for overføring av gods frå veg til sjø

87 269

50 000

1360

73

Tilskot til effektive og miljøvennlege hamner

0

51 300

1370

70

Kjøp av post- og banktenester

0

617 400

1 På grunn av endra poststruktur på kap. 1320 Statens vegvesen, blei overført beløp frå 2018 til 2019 på post 23 Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., fordelt på postane 01 Driftsutgifter og 22 Drift og vedlikehald av riksvegar.

2 Postane 62 Skredsikring riksvegar, og post 63 Tilskot til gang- og sykkelvegar, på kap. 1320 Statens vegvesen, inngår frå 2020 i rammetilskotet over Kommunal- moderniseringsdepartementets budsjett.

3 Postane 61 Belønningsordninga for betre kollektivtransport mv. i byområda, og post 64 Belønningsmidlar i bymiljøavtalar, inngår frå 2020 i ein ny post, post 66 Belønningsmidlar til tilskotsordningar i byområda.

4.3 Endringar i statsbudsjettet etter saldert budsjett 2019

Tabell 4.2 og 4.3 viser løyvingsendringar i statsbudsjettet etter saldert budsjett 2019.

Tabell 4.2 Endring i utgifter fordelt på kapittel

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Prop. S

Innst. S

Saldert budsjett 2019

Endring

Revidert budsjett

1300

01

57

236

194 811

-8 900

185 911

1300

70

57

236

42 000

-14 500

27 500

1300

71

114

391

69 000

2 500

71 500

1300

75

57

236

7 100

-7 100

0

1301

21

57

236

16 000

-1 700

14 300

1301

50

57

236

179 000

-29 050

149 950

1320

01

114

391

4 334 900

290 500

4 625 400

1320

22

114

391

6 631 800

-356 500

6 275 300

1320

28

114

391

2 179 500

-110 000

2 069 500

1320

29

114

391

1 631 400

-430 000

1 201 400

1320

30

114

391

12 555 200

910 000

13 465 200

1320

31

114

391

1 043 400

-180 000

863 400

1320

73

114

391

531 400

200 000

731 400

1352

01

114

391

468 500

-109 700

358 800

1352

71

114

391

8 423 500

263 500

8 687 000

1352

72

114

391

2 153 000

-511 000

1 642 000

1352

73

114

391

9 988 700

101 000

10 089 700

1352

75

114

391

0

60 000

60 000

1360

30

114

391

378 500

38 000

416 500

1360

34

114

391

25 200

-25 200

0

1360

72

114

391

77 400

-77 400

0

1380

01

57

236

224 600

-224 600

0

1380

45

57

236

16 400

-16 400

0

1380

70

57

236

183 000

-183 000

0

1380

71

57

236

199 750

-199 750

0

1380

72

57

236

150 000

-150 000

0

Tabell 4.3 Endring i inntekter fordelt på kapittel

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Prop. S

Innst. S

Saldert budsjett 2019

Endring

Revidert budsjett

4300

01

57

236

2 700

-2 200

500 000

4352

01

114

391

98 600

-96 200

2 400

4380

01

57

236

600

-600

0

5577

75

57

236

243 400

-243 400

0

5611

85

114

391

225 000

8 000

233 000

5622

85

114

391

512 500

72 400

584 900