Under Samferdselsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1300–1370, 4300–4361, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

01

Driftsutgifter

184 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

28 400 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

69 000 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

285 200 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

14 500 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

144 900 000

159 400 000

Sum Administrasjon m.m.

444 600 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter , kan overføres

718 100 000

718 100 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser , kan overføres

29 800 000

29 800 000

1313

Luftfartstilsynet

01

Driftsutgifter

245 500 000

245 500 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

01

Driftsutgifter

84 900 000

84 900 000

Sum Luftfartsformål

1 078 300 000

Veiformål

1320

Statens vegvesen

01

Driftsutgifter

4 872 700 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier , kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

6 431 800 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn , kan overføres

2 214 600 000

29

OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 30

1 212 000 000

30

Riksveiinvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66

13 229 400 000

31

Skredsikring riksveier , kan overføres, kan nyttes under post 30

1 080 000 000

36

E16 over Filefjell , kan overføres

50 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

254 300 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

25 800 000

65

Tilskudd til fylkesveier

100 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester , kan overføres

1 487 900 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

1 400 000 000

32 358 500 000

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 605 700 000

5 605 700 000

1323

Vegtilsynet

01

Driftsutgifter

19 200 000

19 200 000

Sum Veiformål

37 983 400 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov , kan overføres

236 500 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter , kan overføres

2 070 000 000

65

Konkurransen Smartere transport , kan overføres

16 100 000

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder , kan overføres

2 650 500 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

856 100 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering , kan overføres

57 200 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

14 600 000

5 901 000 000

Sum Særskilte transporttiltak

5 901 000 000

Jernbaneformål

1352

Jernbanedirektoratet

01

Driftsutgifter

365 600 000

21

Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger , kan overføres, kan nyttes under post 72

248 700 000

70

Kjøp av persontransport med tog , kan overføres

4 024 200 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

8 677 500 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer , kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

1 602 900 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer , kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

11 569 700 000

75

Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane

88 000 000

26 576 600 000

1354

Statens jernbanetilsyn

01

Driftsutgifter

74 800 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

21 100 000

95 900 000

1357

Mantena AS

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser , kan overføres

109 100 000

109 100 000

Sum Jernbaneformål

26 781 600 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

1 869 000 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

45 200 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold , kan overføres

244 300 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

25 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 01

192 500 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg , kan overføres

33 300 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 900 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø , kan overføres

50 000 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner , kan overføres

51 300 000

74

Tilskudd til kystkultur

10 500 000

2 532 800 000

1361

Samfunnet Jan Mayen

01

Driftsutgifter

55 500 000

55 500 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø

50

Tilskudd

27 300 000

27 300 000

Sum Kystforvaltning

2 615 600 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester , kan overføres

617 400 000

617 400 000

Sum Post og telekommunikasjoner

617 400 000

Sum departementets utgifter

75 421 900 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

500 000

500 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

444 400 000

4313

Luftfartstilsynet

01

Gebyrinntekter

148 500 000

148 500 000

4320

Statens vegvesen

01

Salgsinntekter m.m.

227 000 000

02

Diverse gebyrer

513 400 000

03

Refusjoner fra forsikringsselskaper

115 300 000

855 700 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

104 000 000

104 000 000

4330

Særskilte transporttiltak

01

Gebyrer

14 600 000

14 600 000

4331

Infrastrukturfond

85

Avkastning infrastrukturfond

2 053 000 000

2 053 000 000

4352

Jernbanedirektoratet

01

Diverse inntekter

3 800 000

3 800 000

4354

Statens jernbanetilsyn

01

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

15 200 000

15 200 000

4360

Kystverket

02

Andre inntekter

12 700 000

12 700 000

4361

Samfunnet Jan Mayen

07

Refusjoner og andre inntekter

6 300 000

6 300 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

814 500 000

814 500 000

Sum Samferdselsdepartementet

4 473 200 000

Renter og utbytte mv.

5611

Aksjer i Vygruppen AS

85

Utbytte

185 000 000

185 000 000

5619

Renter av lån til Avinor AS

80

Renter

22 200 000

22 200 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

208 000 000

208 000 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

2 000 000

2 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

417 200 000

Sum departementets inntekter

4 890 400 000

Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan:

1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1313 post 01

kap. 4313 post 02

kap. 1320 postene 01, 22, 28 og 30

kap. 4320 post 01

kap. 1320 post 28

kap. 4320 post 02

kap. 1320 post 22

kap. 4320 post 03

kap. 1352 post 01

kap. 4352 post 01

kap. 1354 post 21

kap. 4354 post 01

kap. 1360 postene 01 og 45

kap. 4360 post 02 og kap. 5577 post 74

kap. 1361 post 01

kap. 4361 post 07

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4360, post 02 til følgende formål under kap. 1360, post 30:

  • a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  • b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til eksterne

1 340 mill. kroner

1360

Kystverket

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø

90 mill. kroner

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

50 mill. kroner

V

Fullmakter til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser

1320

Statens vegvesen

30 og 31

Investeringer, riksvei

2 000 mill. kroner

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning. Forpliktelser knyttet til forskutteringer under Statens vegvesen skal føres opp i statens kapitalregnskap konto 840013 Deposita og avsetninger under Samferdselsdepartementet med motpostering mellomværende med statskassen.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan:

1.

starte opp disse investeringsprosjektene:

innenfor en kostnadsramme på:

E16 Kvamskleiva

748 mill. kroner

E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene

604 mill. kroner

Delelektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

2 192 mill. kroner

IC Dovrebanen: Kleverud–Sørli

8 592 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

2.

gjennomføre disse tidligere godkjente investeringsprosjektene:

innenfor endret kostnadsramme på:

E6 Helgeland nord

2 460 mill. kroner

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

892 mill. kroner

Follobanen, Oslo–Ski

30 907 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 3. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 4. forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

  • a.

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

30 og 31

Investeringer, riksvei

6 000 mill. kroner

4 500 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

72

Planlegging nye prosjekter

3 000 mill. kroner

1 500 mill. kroner

73

Investeringer, jernbane

3 600 mill. kroner

2 000 mill. kroner

 • b.

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

1360

Kystverket

21 og 30

Investeringer

90 mill. kroner

 • 5. forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter med kostnadsanslag over 500 mill. kroner, men der kostnadsramme ikke er lagt frem for Stortinget inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

1320

Statens vegvesen

30 og 31

Planlegging, forberedende arbeider og grunnerverv, riksvei

500 mill. kroner

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drift- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold

12 500 mill. kroner

4 000 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

71

Drift og vedlikehold

9 000 mill. kroner

3 000 mill. kroner

VIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksveiferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

72

Riksveiferjetjenester

13 700 mill. kroner

1 800 mill. kroner

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for Nye Veier AS

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd

22 400 mill. kroner

5 600 mill. kroner

X

Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2020–2031 på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog for:

 • 1. Bergensbanen, Ofotbanen og opsjoner på Nordlandsbanen innenfor en samlet ramme for nye forpliktelser på 3 016 mill. kroner målt i prisnivået for 2020.

 • 2. takstsamarbeid med fylkeskommunal kollektivtrafikk innenfor en samlet ramme for nye forpliktelser på 75 mill. kroner.

Andre fullmakter

XI

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

XII

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, kan:

 • a. gi en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 7 204 mill. kroner

 • b. gi ytterligere restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 2 962 mill. kroner. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

XIII

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartmentet i 2020 kan opprette kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 74 Tilskudd til eksterne i statsregnskapet uten bevilgning.

XIV

Fullmakt til å fjerne rushtidsavgift på Nord-Jæren

 • 1. Stortinget samtykker i at den innførte rushtidsavgiften i tråd med Prop. 47 S (2016–2017) kan fjernes dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette gjennom vedtak. Vilkårene går frem av Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdepartementet.

 • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

XV

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi Kystverket fullmakt til å postere a konto innbetalinger som Kystverket mottar knyttet til oljevernaksjoner mv. mot mellomværendet med statskassen. Når endelig oppgjør er avklart, gjøres mellomværendet opp og inntektsføres på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Andre vedtak

XVI

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 391, 20. desember 2017, oppheves.