Pga. endret budsjettstruktur f.o.m. 2019 er ikke regnskap 2018 med i enkelte tabeller. Regnskap 2018 framkommer av den siste tabellen nedenfor.

Det vises også til pkt. 2 Budsjettstruktur, effektiv forvaltning og reform, med omtale av enkelte justeringer i bevilgningene mellom utenriksministerens og utviklingsministerens poster for 2020.

Programområder under departementet

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Programområde 02 Utenriksforvaltning

5 529 694

7 532 547

12 217 434

62,2

Programområde 03 Internasjonal bistand

31 559 689

34 399 945

35 762 209

4,0

Sum Utgift

37 089 383

41 932 492

47 979 643

14,4

Programområde 02 Utenriksforvaltning

280 824

258 258

3 407 574

1 219,4

Sum Inntekt

280 824

258 258

3 407 574

1 219,4

I budsjettforslaget for 2020 foreslås det å gi et kortsiktig overgangslån til Somalia på 3,1 mrd. kroner som umiddelbart vil bli tilbakebetalt til Norge, jf. omtale under kap. 116, post 91 og kap. 3100, post 91. Dette medvirker til den store økningen for samlede utgifter og inntekter under programområde 02 fra 2019 til 2020.

Utgifter fordelt på programkategorier

(i 1 000 kr)

Kat.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

02.00

Administrasjon av utenrikspolitikken

2 360 335

2 429 908

02.10

Utenriksformål

5 172 212

9 787 526

Sum programområde 02

7 532 547

12 217 434

03.00

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

2 254 963

2 338 359

03.10

Utviklingssamarbeidet

32 144 982

33 423 850

Sum programområde 03

34 399 945

35 762 209

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon av utenrikspolitikken

100

Utenriksdepartementet

2 301 301

2 372 340

3,1

103

Regjeringens representasjon

49 043

47 428

-3,3

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

9 991

10 140

1,5

Sum kategori 02.00

2 360 335 2 429 908 2,9

Utenriksformål

115

Næringsfremme, kultur og informasjon

58 821

48 527

-17,5

116

Internasjonale organisasjoner

1 795 201

4 822 132

168,6

117

EØS-finansieringsordningene

2 777 000

4 457 000

60,5

118

Utenrikspolitiske satsinger

541 190

459 867

-15,0

Sum kategori 02.10

5 172 212

9 787 526

89,2

Sum programområde 02

7 532 547 12 217 434 62,0

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

140

Utenriksdepartementet

1 757 475

1 830 388

4,1

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

302 039

307 696

1,9

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

195 449

200 275

2,5

Sum kategori 03.00

2 254 963 2 338 359 3,7

Utviklingssamarbeidet

150

Humanitær bistand

5 396 700

5 511 700

2,1

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

1 992 790

2 175 194

9,2

152

Menneskerettigheter

700 157

825 277

17,9

159

Regionbevilgninger

2 924 243

3 316 843

13,4

160

Helse

3 925 686

3 696 186

-5,8

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

3 808 279

3 667 710

-3,7

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

4 805 666

4 525 166

-5,8

163

Klima, miljø og hav

1 479 509

1 925 509

30,1

164

Likestilling

1 002 219

1 420 019

41,7

170

Sivilt samfunn

2 128 471

2 028 471

-4,7

171

FNs utviklingsarbeid

1 321 700

1 192 700

-9,8

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

2 109 500

2 420 500

14,7

179

Flyktningtiltak i Norge

550 062

718 575

30,6

Sum kategori 03.10

32 144 982

33 423 850

4,0

Sum programområde 03

34 399 945

35 762 209

4,0

Sum utgifter Utenriksdepartementet

41 932 492

47 979 643

14,4

Inntekter fordelt på programkategorier

(i 1 000 kr)

Kat.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

02.00

Administrasjon av utenrikspolitikken

280 824

258 258

3 407 574

Sum programområde 02

280 824

258 258

3 407 574

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

Administrasjon av utenrikspolitikken

3100

Utenriksdepartementet

280 824

258 258

3 407 574

1 219,4

Sum kategori 02.00

280 824

258 258

3 407 574

1 219,4

Sum programområde 02

280 824

258 258

3 407 574

1 219,4

Sum inntekter

280 824

258 258

3 407 574

1 219,4

I budsjettforslaget for 2020 foreslås det å gi et kortsiktig overgangslån til Somalia på over 3 mrd. kroner som umiddelbart vil bli tilbakebetalt til Norge, jf. omtale under kap. 116, post 91 og kap. 3100, post 91. Dette medvirker til den store økningen for samlede inntekter under programområde 02 fra 2019 til 2020.

Tabell 4.1 Regnskap 2018 i henhold til tidligere budsjettstruktur

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Regnskap 2018

Programområde 02 Utenriksforvaltning

100

Utenriksdepartementet

2 377 659

01

Driftsutgifter

2 299 434

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

13 655

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

25 231

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

17

71

Diverse tilskudd

34 705

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

8

89

Valutatap (disagio)

4 471

90

Lån til norske borgere i utlandet

138

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

48 965

01

Driftsutgifter

48 965

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

10 292

01

Driftsutgifter

10 292

115

Næringsfremme, kultur- og informasjonsformål

68 539

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

17 698

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjons-formål , kan overføres, kan nyttes under post 01

50 841

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

1 463 722

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 285 977

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

177 745

117

EØS-finansieringsordningene

1 093 256

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014 , kan overføres

5 578

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014 , kan overføres

3 310

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021 , kan overføres

607 310

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021 , kan overføres

477 058

118

Nordområdetiltak mv.

449 443

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70 og 71

55 715

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland , kan overføres, kan nyttes under post 01

316 519

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv. , kan overføres, kan nyttes under post 01

41 730

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak , kan overføres

35 478

119

Globale sikkerhetstiltak

17 818

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

1 137

70

Globale sikkerhetstiltak , kan overføres, kan nyttes under post 01

16 681

Sum programområde 02 Utenriksforvaltning

5 529 694

Programområde 03 Internasjonal bistand

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1 569 961

01

Driftsutgifter

1 541 268

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

27 173

89

Valutatap (disagio)

1 520

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

279 004

01

Driftsutgifter

279 004

144

Fredskorpset

55 647

01

Driftsutgifter

55 647

150

Bistand til Afrika

2 642 361

78

Regionbevilgning for Afrika , kan overføres

2 642 361

151

Bistand til Asia

769 683

72

Bistand til Afghanistan, kan overføres

570 959

78

Regionbevilgning for Asia , kan overføres

198 725

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

608 001

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika , kan overføres

608 001

153

Bistand til Latin-Amerika

127 680

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika , kan overføres

127 680

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

2 241 322

01

Driftsutgifter

21 419

70

Sivilt samfunn , kan overføres

2 118 791

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset , kan overføres

101 112

161

Næringsutvikling

2 088 999

70

Næringsutvikling , kan overføres

401 499

75

NORFUND – tapsavsetting

421 875

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 265 625

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

381 274

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner , kan overføres

381 274

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

5 076 123

70

Nødhjelp og humanitær bistand , kan overføres

4 706 376

72

Menneskerettigheter , kan overføres

369 747

164

Fred, forsoning og demokrati

1 351 043

70

Fred, forsoning og demokratitiltak , kan overføres

436 156

71

ODA-godkjente land på Balkan , kan overføres

307 595

72

Globale sikkerhetsutfordringer , kan overføres

107 419

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land , kan overføres

401 664

74

Sikkerhetssektorreform (SSR) og fredsoperasjoner , kan overføres

74 955

75

Utvikling og nedrustning , kan overføres

23 254

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

675 114

01

Driftsutgifter

60 753

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

6 121

70

Forskning , kan overføres

162 347

71

Faglig samarbeid , kan overføres

445 892

166

Klima, miljø og fornybar energi

1 601 824

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

65 000

70

Ymse tilskudd , kan overføres

0

72

Klima og miljø , kan overføres

1 024 824

74

Fornybar energi , kan overføres

512 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

827 431

21

Spesielle driftsutgifter

827 431

168

Kvinners rettigheter og likestilling

354 020

70

Kvinners rettigheter og likestilling , kan overføres

354 020

169

Global helse og utdanning

5 096 046

01

Driftsutgifter

12 176

70

Global helse , kan overføres

3 244 181

73

Utdanning , kan overføres

1 839 689

170

FN-organisasjoner mv.

3 608 597

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

595 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

500 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

510 000

73

Verdens matvareprogram (WFP) , kan overføres

290 000

74

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

350 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

125 000

76

FN og globale utfordringer , kan overføres

246 677

77

FNs aidsprogram (UNAIDS) , kan overføres

130 000

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv. , kan overføres

218 554

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps , kan overføres

43 100

80

Øvrige tilskudd

29 700

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk , kan overføres

284 866

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

85 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO) , kan overføres

200 700

171

Multilaterale finansinstitusjoner

1 887 127

70

Verdensbanken , kan overføres

916 000

71

Regionale banker og fond , kan overføres

835 628

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner , kan overføres

135 499

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

318 431

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging , kan overføres

318 431

Sum programområde 03 Internasjonal bistand

31 559 689

Sum Utenriksdepartementet (programområde 02 og 03)

37 089 383