Tildeling per universitet og høgskule i 2020

(i 1 000 kr)

Institusjon

Beløp

Statlege verksemder

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

193 943

Høgskolen i Innlandet

1 201 605

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

255 883

Høgskulen i Volda

375 781

Høgskolen i Østfold

707 362

Høgskulen på Vestlandet

2 053 657

Kunsthøgskolen i Oslo

368 291

Nord universitet

1 474 721

Noregs handelshøgskole

501 412

Noregs idrettshøgskole

213 653

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 341 822

Noregs musikkhøgskole

287 116

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

7 001 007

OsloMet – storbyuniversitetet

2 544 522

Samisk høgskole

97 112

Universitetet i Agder

1 540 763

Universitetet i Bergen

3 747 347

Universitetet i Oslo

5 807 721

Universitetet i Stavanger

1 688 749

Universitetet i Søraust-Noreg

1 915 532

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

3 405 234

Private verksemder

Ansgar Teologiske Høgskole

26 878

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

29 289

Bergen Arkitekthøgskole

18 875

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning

132 123

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

14 045

Handelshøyskolen BI

355 390

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2 772

Høyskolen Kristiania

230 392

Høyskolen for Dansekunst

2 054

Høyskolen for ledelse og teologi

14 935

Lovisenberg diakonale høgskole

108 483

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

104 882

NLA Høgskolen

239 554

Steinerhøyskolen

14 643

VID vitenskapelige høgskole

391 723

I tillegg til løyvingane i tabellen har regjeringa foreslått midlar til oppgradering av bygg i universitets- og høgskulesektoren, struktur i universitets- og høgskulesektoren og rekrutteringsstillingar. Desse midlane er ikkje fordelte til institusjonane med unntak av tre rekrutteringsstillingar som er tildelt Universitetet i Stavanger.