Følgjande oversikt viser rekneskapstal for 2018, vedteke budsjett for 2019 og forslag til løyving over svalbardbudsjettet for 2020. Inntektene er eksklusive tilskotet frå statsbudsjettet. Tala for 2019 viser ikkje endringane i samband med revidert nasjonalbudsjett 2019.

(i 1 000 kr)

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Utgifter

498 921

533 687

556 333

Inntekter

180 540

173 203

180 525

Utgifter på programkategori 06.80 fordelt på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 350

5 500

5 500

0

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

177 190

165 000

160 016

-3,0

0004

Tilskot til Svalbard Museum

12 520

12 900

13 312

3,2

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

67 376

70 400

71 817

2,0

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

207 408

205 000

214 100

4,4

0007

Tilfeldige utgifter

1 046

46 100

62 250

35,0

0009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

2 437

2 100

2 142

2,0

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1 894

1 900

1 938

2,0

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

3 600

3 700

3 811

3,0

0018

Navigasjonsinnretningar

6 500

6 200

6 610

6,6

0019

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

7 504

7 700

7 455

-3,2

0020

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

2 131

2 150

2 193

2,0

0022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

3 965

5 037

5 189

3,0

Sum kategori 06.80

498 921

533 687

556 333

4,2

Utgifter på programkategori 06.80 fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

01-23

Driftsutgifter

299 215

299 927

310 579

3,6

30-49

Nybygg, anlegg m.v.

0

45 560

62 008

36,1

50-58

Overføringar til andre statsrekneskapar

3 600

3 700

3 818

3,2

70-89

Overføringar til private

196 106

184 500

179 928

-2,5

Sum under departementet

498 921

533 687

556 333

4,2

Inntekter på programkategori 06.80 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Pst. endr. 19/20

3005

Sysselmannen (jf. kap. 0005)

5 299

3 300

3 500

6,1

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

661

0

0

0

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

500

0

0

0

3022

Skattekontoret Svalbard (jf. kap. 0022)

310

330

330

0

3030

Skattar og avgifter

173 771

169 573

176 695

4,2

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

340 829

360 484

375 808

4,3

Sum kategori 06.80

521 369

533 687

556 333

4,2