Prop. 1 S

(2019–2020)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

01

Driftsutgifter

2 437

2 100

2 142

Sum kap. 0009

2 437

2 100

2 142

Løyvinga går til utgiftene Sysselmannen har til konkrete kulturminnetiltak. Midlane skal nyttast til oppfølging av Kulturminneplan for Svalbard 2013–2023, under dette arkeologiske registreringar og undersøkingar i felt, og registreringar, bygningsvedlikehald, avdekking av nedbrytingsmekanismar for å utvikle metodar for istandsetjing og vedlikehald og haldningsskapande informasjonsarbeid, mellom anna gjennom ein serie med informasjonshefte.

Løn til tilsette hos Sysselmannen på kulturminnefeltet blir løyvd på kap. 0005 på Svalbardbudsjettet.