(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

01

Drift og vedlikehald

6 500

5 640

5 752

30

Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter og maritime fyr

0

560

858

Sum kap. 0018

6 500

6 200

6 610

Kystverket held ved like og gjer nødvendige utskiftingar av navigasjonsinnretningar i farvatna ved Svalbard. Innretningane er etablerte for sjøtrafikk.

Løyvinga dekker m.a. utgifter til løn, maskiner og helikopter i samband med vedlikehald og utskift ingar av navigasjonsinnretningar i farvatna ved Svalbard. Innretningane er etablerte for sjøtrafikk. Norsk Polarinstitutt utfører tenesta på oppdrag frå Kystverket, og gjennomføringa skjer i kombinasjon med instituttet si ekspedisjonsverksemd på Svalbard så langt det er praktisk mogeleg.

Løyvinga er foreslått auka med 0,4 mill. kroner med bakgrunn i auka trafikk og ønskje om lyssetting av objekt på utpeikte posisjonar.