Prop. 1 S

(2019–2020)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

01

Driftsutgifter

7 504

7 700

7 455

Sum kap. 0019

7 504

7 700

7 455

Løyvinga dekker Meteorologisk institutt sine utgifter til husleige for bygningane på Bjørnøya og Hopen. Driftskostnadene utanom husleige for dei meteorologiske stasjonane er frå 1. januar 2018 finansierte over budsjettet til Klima- og miljødepartementet kap. 1412, post 50.