(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

01

Driftsutgifter

2 131

2 150

2 193

Sum kap. 0020

2 131

2 150

2 193

Statsbygg Svalbard har m.a. ansvar for forvalting av ein bustadpool i Longyearbyen som leiger ut bustader til offentlege tilsette. I tillegg har Statsbygg Svalbard ansvar for ei rekkje bygg og utbyggingar på Svalbard.

Statsbygg er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg har eit eige kontor på Svalbard, som blir finansiert over svalbardbudsjettet. Løyvinga skal dekke lønns- og driftsmidlar for Statsbygg sitt kontor i Longyearbyen.

Oversikt over utgifter og inntekter som gjeld bygg og bustader på Svalbard, går fram av vedlegg 1 og 2.