Prop. 1 S

(2019–2020)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

01

Diverse inntekter

1 160

300

500

02

Refusjonar m.v.

4 138

3 000

3 000

16

Refusjon av foreldrepengar

0

0

0

18

Refusjon av sjukepengar

0

0

0

Sum kap. 3005

5 299

3 300

3 500

Kapitlet korresponderer med kap. 0005 Sysselmannen. Inntektene på post 01 omfattar bøter, gebyr, inndragingar og inntekter ved auksjonar, sal av isbjørnskinn og reinsdyrkjøt. Bøter blir kravde inn av Statens Innkrevjingssentral og inntektsførte under Sysselmannen. Sysselmannen tek imot diverse refusjonar og får midlar stilte til disposisjon ved posteringsfullmakter. Meirinntekta på post 02 Refusjonar i 2018 skuldast i hovudsak at kostnader i samanheng med helikopter ulukka ved Heerodden 2017 er belasta ordninga for søk etter truleg omkommen, administrert av Nordland politidistrikt i 2018.

Det er foreslått at Justis- og beredskapsdepartementet får fullmakt til å overskride løyvinga på kap. 0005 post 01 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005, post 02, jf. forslag til vedtak.