Prop. 1 S

(2019–2020)

Svalbardbudsjettet

(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

01

Diverse inntekter

310

330

330

Sum kap. 3022

310

330

330

Skattekontoret på Svalbard har ei avtale med Sysselmannen på Svalbard om å administrere refusjonar av miljøavgift på flybillettar frå Svalbard miljøvernfond. Inntekta er avtalt refusjon frå Svalbards miljøvernfond for arbeidet skattekontoret utfører med rekneskapen for fondet. Det er foreslått at Finansdepartementet i 2020 kan overskride løyvinga på kap. 0022, post 01, mot tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3022, post 01.