(i 1 000 kr)

Post

Nemning

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

70

Tilskot

340 829

360 484

375 808

Sum kap. 3035

340 829

360 484

375 808

Inntektskapitlet svarer til tilskotet som er foreslått løyvd på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett kap. 480 svalbardbudsjettet post 50 Tilskot. Løyvinga skal dekke underskotet på svalbardbudsjettet.