Prop. 1 S

(2019–2020)

Svalbardbudsjettet

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2018

Saldert budsjett 2019

Forslag 2020

Arbeids- og sosialdepartementet

640 2

01

Arbeidstilsynet

247

460

460

Barne- og familiedepartementet

844 3

70

Kontantstønad

0

600

611

845 4

70

Barnetrygd

5 200

5 200

5 900

854 5

21

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

2 527

2 000

2 064

Helse- og omsorgsdepartementet

732 6

75

Tilskot Helse Nord RHF

46 960

51 904

53 513

Justis- og beredskapsdepartementet

414 7

21

Forliksråd og andre domsutgifter

67

0

0

440 8

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøar og vassdrag

3 154

0

0

444 9

01

Politiets sikkerheitsteneste

90

0

0

469 10

21

Verjemål

10

0

0

451 11

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

71

105

140

455

72

Tilskot tårnteneste Svalbard lufthamn

1 410

1 438 12

1 467 13

456

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

33

33

33

Klima- og miljødepartementet

1400

21

Spesielle driftsutgifter

0

400

0

1410

51

Polarforsking og miljøovervaking

41 635

41 635

41 635

1412

50

Meteorologisk institutt, drift av stasjonane på Bjørnøya og Hopen

16 700

18 500

18 500

1420

21

Miljødirektoratet

1 750

1 900

1 000

1471

01

Norsk Polarinstitutt

101 435

123 463

127 166

1473

70

Kings Bay AS

50 892 14

30 270

34 893

1472

50

Svalbard miljøvernfond

19 905

19 658

20 658

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

530

31

Infrastruktur for bustadbygging

51 479

0

0

578

Valdirektoratet

0

100

0

595 15

01

Statens kartverk – Sjømåling Svalbard

8 800

9 000

13 500

595 16

30

Statens kartverk – Geodetisk observatorium Ny Ålesund

25 770

5 600

7 636

Mareanoprogrammet

26 000 17

0

0

2445

24

Eigedomar forvalta av Statsbygg på Svalbard

26 618

13 743

22 674

2445

30, 32, 34

Bustadbygging

22 735

113 000

0

2445 18

30,31,32 og 33

Svalbard globale frøkvelv – ny inngangstunnel

49 818

20 400

16 600

Kulturdepartementet

325

78

Ymse faste tiltak – kulturtiltak på Svalbard

165

170

175

325

78

Ymse faste tiltak – Artica Svalbard

2 555

2 620

2 690

328

70

Det nasjonale museumsnettverket – Svalbard museum

1 850

1 895

1 945

335 19

71

Produksjonstilskot – Svalbardposten

481

0

0

Kunnskapsdepartementet

253

70

Tilskot folkehøgskule

0

12 100

24 400

274

70

Tilskot UNIS

0

0

139 800

280

71

Felles einingar – tilskot UNIS

138 349

136 187

020

285

52 og 53

Noregs forskingsråd

54 800

49 400

64 900

Landbruks- og matdepartementet

1100 21

01

Driftsutgifter, Svalbard globale frøkvelv

1 776

0

0

1139

71

Tilskot til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overførast

4 191

9 103

10 249

Nærings- og fiskeridepartementet

900

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell

141 000

331 059

248 000

900

74

Tilskot Visit Svalbard AS

2 250

2 315

3 100

Olje- og energidepartementet

1800

21

Energiutreiing Svalbard

1 025

0

0

1800

01

Driftsutgifter

1 062

1 000

1 000

1820 22

22

Flaum- og skredførebygging

42 103

8 000

0 23

Utanriksdepartementet

163

45

Frølageret (ODA-midlar)

65 000

37 900

15 000

Sum

959 913

1 051 158

879 709

1 Utbetalingar etter forskrift om overskotsutdeling frå Nordpolet AS inngår ikkje i statsbudsjettet. Sjå svalbardbudsjettet kap. 0003 for nærare opplysningar.

2 Det vert gjort merksam på at kostnader for leige av helikopter i 2018 ikkje er ein del av rekneskapen for 2018, då desse utgiftene kom til utbetaling i 2019.

3 Det blir ikkje produsert særeigne rekneskapstal for kontantstønad og barnetrygd på Svalbard. Tala i kolonnen viser budsjettal.

4 IBID .

5 Samla estimerte refusjonar for barnevernsutgifter på Svalbard.

6 Longyearbyen sjukehus er ein del av Universitetssjukehuset i Nord-Noreg HF i Helse Nord RHF. Talet for 2019 er førebels ikkje kjent og er derfor eit anslag.

7 Posten er ei regelstyrt overslagsløyving, og belastningsfullmakt er gitt i brev til Sysselmannen utan beløp.

8 Sysselmannen har ei indirekte fullmakt til å belaste posten etter søknad og godkjenning av Nordland politidistrikt, jf. Politi direktoratet sitt rundskriv 2014/010 Retningslinjer for søk etter truleg omkommen person.

9 Posten er ei regelstyrt overslagsløyving, og belastningsfullmakt blir gitt i brev til Sysselmannen utan beløp.

10 IBID.

11 Auken over kap. 451 er dels knytt til oppdrag i tildelingsbrevet for 2019, der DSB skal bistå JD i arbeidet med å gjennomføre brann- og eksplosjonsvernlova på Svalbard.

12 Tilskotet blir rekna ut ved slutten av året og dei oppgitte tala er difor berre eit anslag.

13 IBID.

14 I talet for 2018 er det inkludert 25 mill. kroner til istandsetting av Administrasjons- og servicebygget i Ny-Ålesund. I talet for 2019 er det inkludert 8 mill. kroner til same formål. I 2020 er driftstilskuddet foreslått auka med 12 mill. kroner.

15 Plan for sjømålingsaktivitet på Svalbard 2019 viser eit omfang på ca. 10 måleveker og prosesseringsarbeid med ein samla kostnad på om lag 9 mill. kroner.

16 Opphaveleg budsjett 22,6 mill. kroner i 2019, men pga. forseinkingar med utvikling av instrument for lasermåling mot satellittar vart budsjettet skuva ut i tid. Førebels ramme for 2020 er lagd inn i arbeidet med 2020-budsjettet.

17 Posten er finansiert over KLD og NFD sine budsjettkapittel og er ein del av det samla Mareanoprogrammet.

18 65 pst. av byggekostnadene blir dekte av ODA-midlar. I forslaget for 2020 er ODA-midlar trekt ut.

19 Beløpet på posten gjeld tilskot til Svalbardposten. Beløpet blir utrekna pr. oktober inneverande år med utgangspunkt i opplagstal.

20 Tilskotet for 2020 er ført på kap. 274 post 70.

21 Skuldskrivinga på kap. 1100, post 1 skuldast ei ompostering i 2018, men det er ikkje venta ytterlegare omposteringar framover i tid.

22 NVE vil òg i 2019 nytte midlar på posten til erosjonssikring av Longyearelva.

23 NVE har ikkje ferdigstilt sine prioriteringar for 2020 av midlane til bygging av sikringstiltak på kap. 1820 post 22. Skredtiltak for 2019 er òg ført på kap. 480, post 50.