Utlisting av tabeller i dokumentene

For de som trenger rask tilgang på tallgrunnlaget i budsjettdokumentene har vi listet dette ut under. Dette er en enkel versjon av en "tabellgenerator" som tar uttrekket av tabeller automatisk. Alle tabellene blir listet ut uten formateringer.

Tabeller fra pressemeldingene

Tabeller fra budsjettdokumentene

Nasjonalbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Skatter, avgifter og toll 2020

Tabeller fra fagdepartementenes proposisjoner

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Finansdepartementet (FIN)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Forsvarsdepartementet (FD)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Kulturdepartementet (KUD)

Kunnskapsdepartementet (KD)

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Olje og energidepartementet (OED)

Samferdselsdepartementet (SD)

Utenriksdepartementet (UD)

Tabeller fra Svalbardbudsjettet

Svalbardbudsjettet