Skatte- og avgiftsopplegget 2020

Kringkastingsavgiften avvikles, NRK skattefinansieres

Når kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, skal NRK finansieres over stats­budsjettet. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntekts­beskatningen. Skatteøkningen er mindre enn bortfallet av NRK-avgiften. Samtidig foreslår regjeringen å øke skattefradraget for pensjonister slik at minstepensjonister heller ikke neste år vil betale skatt. For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen at det beregnes merverdiavgift på overføringen til NRK.

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjons­fordel per ansatt økes fra 500000 kroner til 1 million kroner.

Skattefunn  forbedringer i ordningen

Regjeringen vil øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene ved å endre

Skattefunn-ordningen. Blant annet øker timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak for å bedre kontrollen med ordningen.

Fjerne tilpasningsmuligheter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. Det skal ikke lenger være mulig ved enkle tilpasninger i selskapsstrukturen å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.

Fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel

Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport. Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-handelsplattformer med sikte på innføring 1. april 2020.

CO2-avgiften økes med 5 prosent, avgiftsgrunnlaget utvides

Regjeringen foreslår å fjerne fritak og lave satser i CO2-avgiften, samtidig som den generelle satsen økes med 5 prosent. Dette gir en likere prising av CO2-utslipp og en mer kostnadseffektiv klimapolitikk. CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten og innenriks, kvotepliktig luftfart økes også med 5 prosent. Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken trappes opp fra 12 til 20 prosent i 2020.

I tråd med Granavolden-plattformen foreslår regjeringen reduksjoner i veibruksavgiften som følge av økt CO2-avgift og økt omsetningskrav for biodrivstoff. Nye utslippsverdier (WLTP) i engangsavgiften innføres i CO2-komponenten.

Andre forslag

 • Personfradraget lønnsjusteres.
 • Det innføres en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for personer bosatt i EØS-stater, under visse vilkår.
 • Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
 • Formuesskatten endres slik at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes.
 • Bestemmelsene for den skattemessige behandlingen ved overgang til IFRS9 utvides til å omfatte også unoterte banker og finansforetak.
 • Avskrivningssatsene for frukt- og bærfelt økes.
 • Jordbruksfradraget økes.
 • Satsene for forenklet fortolling økes i lys av alminnelig prisstigning.
 • Reduserte satser i elavgiften, grunnavgiften på mineralolje og CO2-avgift på naturgass oppjusteres på grunn av lav kronekurs.
 • Totalisatoravgiften reduseres.
 • Tilsynsavgiften for Finanstilsynet økes.
 • Sektoravgiften for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet økes.
 • Gebyrer som finansierer NVEs virksomhet innenfor beredskapstilsyn og damsikkerhet omgjøres til en sektoravgift. Den nye avgiften økes.

Se Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020 for nærmere omtale av forslagene. Se også pressemeldinger for utdyping av enkelte forslag.

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2020. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2020. Millioner kroner

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-879

-708

Lønnsjustere personfradraget

-75

-60

Justere personfradraget som del av ny finansiering av NRK1

0

0

Redusere personfradraget mindre enn det som følger av provenynøytral NRK-finansiering

-380

-305

Opprettholde skattefri minstepensjon etter redusert personfradrag ved å øke skattefradraget for pensjonister

-225

-180

Begrense kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser

0

-3

Fjerne skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag

3

2

Utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

-400

-320

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkludert samspill og

avrundinger

198

158

Formuesskatt

140

482

Fjerne mulighet for uønskede tilpasninger ved nystiftelser

100

450

Fjerne utilsiktet kjederabatt ved bruk av sikkerhetsventil for næringseiendom

40

32

Næringsbeskatning

-330

-100

Implementere IFRS9 for unoterte banker

-80

0

Skattefunn

-150

0

Øke avskrivningene for frukt- og bærfelt

-20

-20

Øke jordbruksfradraget

-80

-80

Miljø- og bilavgifter

-16

-36

Trappe opp det generelle avgiftsnivået på utslipp av klimagasser med 5 pst. Veibruksavgiften reduseres tilsvarende

170

155

Øke CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten med 5 pst.2

-

-

Oppheve redusert sats og fritak for CO2-avgift på fiske og fangst i nære farvann (netto etter kompensasjon)

5

-15

Oppheve fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser

60

55

Veibruksavgift: Øke omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk

i 2020

800

700

Veibruksavgift: Redusere satser slik at de bedre reflekterer energiinnholdet i drivstoffet (kompensasjon for at økt omsetningskrav for biodrivstoff utvider grunnlaget for veibruksavgiften)

-800

-700

Veibruksavgift: Redusere satser slik at de bedre reflekterer energiinnholdet i drivstoffet (kompensasjon for at økt omsetningskrav for biodrivstoff øker råvarekostnaden på drivstoffet)

-250

-230

Veibruksavgift: Utvide veibruksavgiften til å omfatte alt flytende biodrivstoff

0

0

Veibruksavgift på LPG, videre opptrapping

1

1

Veibruksavgift for naturgass, innføre lav avgift (nettoproveny etter kompensasjon)

3

2

Omsetningskrav for biodrivstoff i luftfarten

-5

-4

Engangsavgift: Provenynøytral overgang til nye CO2-verdier basert på WLTP

0

0

Andre avgifter og toll

581

398

Avvikle 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport

590

405

Opprette manglende prisjustering av satsene for forenklet fortolling

3

3

Redusere totalisatoravgiften

-13

-11

Oppjustere reduserte satser pga. svak kronekurs

1

1

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

30

30

Øke tilsynsavgift Finanstilsynet

16

16

Øke ny sektoravgift til NVE – beredskapstilsyn og damsikkerhet

5

5

Øke sektoravgiften til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

9

9

Forslag til nye skatte- og avgiftsendringer i 2020

-474

66

Virkning av vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 20193

-1

-81

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2019

0

655

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2018

-140

-140

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjettet 2018

0

-10

Samlede vedtatte skatte- og avgiftsendringer og forslag til endringer
i 2020

-615

490

1 NRK-lisensen avvikles fra 1. januar 2020. NRK finansieres over statsbudsjettet fra samme tidspunkt ved at personfradraget reduseres. Provenyøkningen nettoføres mot bortfallet av NRK-lisens, slik at samlet provenyvirkning blir null. Økte merverdiavgiftsinntekter som følger av omleggingen, vil heller ikke ha noen reell provenyvirkning siden økningen i merverdiavgiftsinntektene har en tilsvarende økning på budsjettets utgiftsside.

2 Den foreslåtte økningen anslås å gi et brutto merproveny på om lag 300 mill. kroner. Netto merproveny er om lag 50 mill. kroner, etter skatt (78 pst.) og SDØE. Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker derfor ikke handlingsrommet for 2020.

3 Inkludert endringer i reglene for personalrabatter, jf. Prop. 51 S (2018-2019).

Kilde: Finansdepartementet.