Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Utvide permitteringsperioden til 52 uker Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn ved bortfall av arbeidsgiverperiode Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Iverksettelse av endringene i permtteringsregelverket Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Permisjon med lønn til enkeltmannsforetak og frilansere Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Sikre inntekten til lærlinger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Dagpenger ved yrkesforbud Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Rett til permisjon i arbeidsmiljøloven Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn ved koronarelatert fravær Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode sykepenger Publisert: 19.03.2020 13:07
  Sykemelding – arbeidsgiverperioden (korrigert)
  Hva er provenyet av at staten dekker arbeidsgiverperioden for arbeidsgiver og at selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra dag 1, ved sykemelding grunnet covid-19? Ber om lovteknisk bistand til å utforme et slikt forslag.

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  « Arbeids- og velferdsdirektoratet har beregnet kostnader ved redusert arbeidsgiverperiode. Kostnadene vil selvsagt avhenge kritisk av hvor høyt sykefraværet blir. Det har vi ikke grunnlag for å anslå. Tabellen nedenfor viser derfor effektene ved to regneeksempler: ett med sykefravær som i et normalår pluss at 10 pst. av lønnsmottakerne har sykefravær på en måned relatert til korona og et sykefravær som i et normalår pluss at 20 pst. av lønnsmottakerne har sykefravær på en måned relatert til korona. Dersom sykefraværet blir høyere, vil kostnadene øke ytterligere.

  Tabell 1. Anslått helårseffekt i mill. 2020-kroner av å redusere arbeidsgiverperioden

  ArbeidsgiverperiodeMerutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 10 pst. med korona Merutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 20 pst. med korona
  0 dager35 91941 352
  1 dag30 77135 865
  2 dager25 99130 745
  3 dager21 44625 861
  4 dager17 16421 239
  5 dager13 25916 994
  6 dager11 71815 114
  7 dager10 25213 308
  8 dager8 89911 616
  9 dager7 62810 006
  10 dager6 4028 440
  11 dager5 2266 924
  12 dager4 0935 451
  13 dager3 0084 027
  14 dager1 9522 631
  15 dager9501 289
  16 dager00

  Dersom arbeidsgiverperioden fjernes helt anslås kostnadene til henholdsvis 35,9 mrd. kroner/ 41, 3. mrd. kroner. Bakgrunnen for at effekten per dag varierer, er at det til vanlig er mange flere som er sykmeldt kun en dag enn det er personer som er sykmeldt i 16 dager.

  Vi er imidlertid nå allerede et stykke inn i 2020. Dersom vi antar at en reduksjon i arbeidsgiverperioden er aktuell fra 1. april, kan vi anta en 9/12-dels effekt av helårseffektene av et normalår. I tillegg legger vi til grunn at hele effekten av det koronarelatert sykefravær kommer etter 1. april. Dvs. at merutgiftene i 2020 vil bli:

  Tabell 2. Anslått effekt i mill. 2020-kroner i 2020 av å redusere arbeidsgiverperioden fra 1. april

  ArbeidsgiverperiodeMerutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 10 pst. med korona i én månedMerutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 20 pst. med korona i én måned
  0 dager 28 298 33 731
  1 dag 24 352 29 446
  2 dager 20 681 25 436
  3 dager 17 188 21 603
  4 dager 13 891 17 967
  5 dager 10 878 14 613
  6 dager 9 638 13 034
  7 dager 8 452 11 509
  8 dager 7 354 10 071
  9 dager 6 315 8 692
  10 dager 5 312 7 349
  11 dager 4 344 6 042
  12 dager 3 409 4 768
  13 dager 2 511 3 530
  14 dager 1 633 2 312
  15 dager 798 1 137
  16 dager00

  I tillegg har vi gruppen selvstendige. De siste årene har denne gruppen hatt sykepengeutgifter på mellom 3,7 og 3,9 pst. av utgiftene til arbeidstakerne. Dersom også denne gruppen skal få redusert egenfinansieringsperioden tilsvarende som arbeidsgiverne fra 1. april, og vi antar at de har et sykefravær i egenfinansieringsperioden på samme nivå som arbeidstakerne, kan vi grovt anslå at merutgiftene for folketrygden inkl. at 10 eller 20 pst. av selvstendige har sykefravær relatert til korona i en måned. Med fjerning av deres egenfinansieringsperioden fra 1. april, kan merutgiftene i 2020 gitt forutsetningene anslås til 1,0 / 1,2 mrd. kroner for denne gruppen.

  Arbeids- og velferdsdirektoratet gjør oppmerksom på at anslagene er svært usikre.

  For svar om lovteknisk bistand se svar på spørsmål 1. over.

  Administrative konsekvenser:

  Vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av regelverksendringer kan medføre utviklingskostnader og også føre til endrede driftskostnader for Arbeids- og velferdsetaten. Som følge av behov for å tilrettelegge IKT-systemene i etaten, må også mulig iverksettelsestidspunkt vurderes. Slike vurderinger er ikke hensyntatt i beregningen gitt i svaret over. Muligheten for implementering må også vurderes i lys av mengden tiltak som skal iverksettes og saksmengden i Arbeids- og velferdsetaten. I dagens situasjon er det både systemmessige og personellmessige utfordringer. Opprettelse av ev. nye inntektssikringsordninger vil ikke være mulig å få på plass på kort sikt, dvs. at det kan ta flere måneder å få på plass nye systemer. Det samme vil kunne gjelde hvis nye grupper skal tas inn i etablerte ordninger. Videre får NAV nå saker i et svært stort omfang som vil utfordre etatens saksbehandlingskapasitet.»

 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning for selvstendige og frilansere ved inntektsbortfall Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Øke antall dager med omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering i 13 dager Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering i 13 dager Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020

  Økt kompensasjonsgrad under permittering

  Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020

  Lovteknisk bistand

  Publisert: 18.03.2020 14:11
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020

  Fordeling av økt rammetilskudd til fylkene

  Publisert: 18.03.2020 14:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 14.03.2020
  Mva.-fritak for kunst og kultur Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Nødlån til båter innen turistnæringen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Betalingsutsettelse for merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift for reiselivet Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Formuesskatt og kommunene Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Foreldrebetaling barnehage Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Fjerne inntektsbegrensning stipend Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Formuesskatt og kommunene Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Kompensasjon foreldrebetaling Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Utsatt formuesskatt sml. med 2016-ordningen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  CO2-avgift på innenriks luftfart Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utsettelse fra 15. mars til 15. april Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning der skatteytere i formuesskatteposisjon slipper utbytteskatt. Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Midlertidig fritak formuesskatt Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Utsatt innbetaling mva Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Forskuddsskatt personlig næringsdrivende utsettelse til 15. september Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Forskuddsskatt personlig næringsdrivende Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Virkning av å øke maksimal grense for tilbakeføring av overskudd Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Lånegarantier for norske banker Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Likviditetstilførsel ved tilbakeføring av underskudd Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Proveny ved å utsette arbeidsgiveravgift for de med lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Private småflyplasser og flypassasjeravgift Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Lånegarantier overfor norsk næringsliv Publisert: 18.03.2020 14:02
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »