Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Tannhelsetjenesten - bortfall av inntekter Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Regionale helseforetak og ideelle sykehus - likviditetsbehov Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Haugesund lufthavn Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Strategi for å stanse korona-epidemien Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Ekspertgruppe for samfunnsøkonomiske konsekvenser av smitteverntiltak Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - sikrer at ansatte ved en kulturinstitusjoner med minst 50 pst offentlig støtte får rett til dagpenger Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - offentlig ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med minst 50 pst offentlig støtte Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger og omsorgspenger - kan personer motta dette samtidig? Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Sykepenger og omsorgspenger - kan det mottas samtidig? Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Uføretrygd - uføre med gradert trygd får 100 prosent uføregrad ut 2020 Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Sykepenger - kriterier ved karantene Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - øke til 80 % opp til 4 G Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - krav til arbeidstidreduksjon reduseres til 20 pst. Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Overgangsstønad - forlenget ut hele 2020 uten krav om aktivitet Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - nye regler gyldig fra og med 13.mars Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - ingen permitterte får reduserte dagpenger til og med oktober 2020 Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Kommunenes tilgang på lånekapital Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Økning i Husbankens låneramme Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Senke kravet til egenandel på bostøtten Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Økt inntektsgrense for bostøtte Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Flom og skred Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Hydrogenprosjekter Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Utbyggingsprosjekter på sokkelen - PUD/PAD Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Kompensasjon til reiseselskapene Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 98 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Garantier for Reisegarantifondet Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Støtte til CEPI - immaterielle rettigheter og prising av vaksiner Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Reisegarantifondet – om ordningen Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Tannhelsetjenesten - bortfall av inntekter Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 79 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Haugesund lufthavn Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020

  Evaluering av ordningen

  Publisert: 21.03.2020 13:36
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020
  Hvordan bankenes kapitaldekning påvirkes Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020
  Fordeling av garantirammen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Administreringen av garantiordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Finanstilsynets rolle i garantiordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 59 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Tapsavsetning for ordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Kontroll med bankenes bruk av ordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Mulighetene for utbytte Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Kontrollmekanismer Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Bankenes skjønn Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Pakkereiseloven Publisert: 21.03.2020 10:02
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 21.03.2020 10:02
 • Svar på spørsmål 21 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020

  Garanti fra staten for reisegarantifondet

  Publisert: 19.03.2020 16:32
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Aktivitetsplikt sosialhjelp Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Feriepenger på dagpenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Utvidet rett til omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Endringer i permitteringsregelverket Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode sykepenger Publisert: 19.03.2020 13:07
  Sykepenger
  a) Vi ber om lovteknisk bistand til utforming av et forslag som reduserer det antall dager arbeidsgiver dekker sykepenger, slik at staten dekker fra og med dag 3.
  b) Vi viser til forslaget til formulering av lovforslag nedenfor. Hvis målet er som beskrevet over, er da disse forslagene til lovforslag dekkende? Hvis ikke, hvordan kan et slik forslag formuleres?
  c) Vi ber også om provenyberegning av dette forslaget om mulig.
  d) Vi ber også om en vurdering av konsekvenser og eventuelle motforestillinger mot en slik endring.

  f o r s l a g:
  I
  I lov om folketrygd (folketrygdloven) av 01. mai 1997 gjøres følgende endringer:
  § 8-19 nytt andre ledd skal lyde:
  «For sykefravær knyttet til alvorlig epidemi eller pandemi skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil 2 kalenderdager.»
  Nåværende andre, tredje og fjerde ledd blir nytt tredje, fjerde og femte ledd.

  II
  § 8-34, nytt 3. ledd skal lyde:
  «Det ytes ikke sykepenger for de første 2 kalenderdagene regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod (ventetid) ved alvorlig epidemi eller pandemi.»
  Nåværende tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd.

  III
  Lovendringene trer i kraft straks.

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «For svar om lovteknisk bistand vises til svar 1a) over.

  c) Arbeids- og velferdsdirektoratet har beregnet kostnader ved redusert arbeidsgiverperiode. Kostnadene vil selvsagt avhenge kritisk av hvor høyt sykefraværet blir. Det har vi ikke grunnlag for å anslå. Tabellen nedenfor viser derfor effektene ved to regneeksempler: ett med sykefravær som i et normalår pluss at 10 pst. av lønnsmottakerne har sykefravær på en måned relatert til korona og et sykefravær som i et normalår pluss at 20 pst. av lønnsmottakerne har sykefravær på en måned relatert til korona. Dersom sykefraværet blir høyere, vil kostnadene øke ytterligere.

  Tabell 1. Anslått helårseffekt i mill. 2020-kroner av å redusere arbeidsgiverperioden

  ArbeidsgiverperiodeMerutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 10 pst. med korona Merutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 20 pst. med korona
  0 dager35 91941 352
  1 dag30 77135 865
  2 dager25 99130 745
  3 dager21 44625 861
  4 dager17 16421 239
  5 dager13 25916 994
  6 dager11 71815 114
  7 dager10 25213 308
  8 dager8 89911 616
  9 dager7 62810 006
  10 dager6 4028 440
  11 dager5 2266 924
  12 dager4 0935 451
  13 dager3 0084 027
  14 dager1 9522 631
  15 dager9501 289
  16 dager00

  Raden for 2 dagers arbeidsgiverperiode er uthevet. Bakgrunnen for at effekten per dag varierer, er at det til vanlig er mange flere som er sykmeldt kun en dag enn det er personer som er sykmeldt i 16 dager.

  Vi er imidlertid nå allerede et stykke inn i 2020. Dersom vi antar at en reduksjon i arbeidsgiverperioden er aktuell fra 1. april, kan vi anta en 9/12-dels effekt av helårseffektene av et normalår. I tillegg legger vi til grunn at hele effekten av det koronarelatert sykefravær kommer etter 1. april. Dvs. at merutgiftene i 2020 vil bli:

  Tabell 2. Anslått effekt i mill. 2020-kroner i 2020 av å redusere arbeidsgiverperioden fra 1. april

  ArbeidsgiverperiodeMerutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 10 pst. med korona i én månedMerutgifter for folketrygden (mill. 2020-kroner), ved alt sykefravær i et normalår + 20 pst. med korona i én måned
  0 dager 28 298 33 731
  1 dag 24 352 29 446
  2 dager 20 681 25 436
  3 dager 17 188 21 603
  4 dager 13 891 17 967
  5 dager 10 878 14 613
  6 dager 9 638 13 034
  7 dager 8 452 11 509
  8 dager 7 354 10 071
  9 dager 6 315 8 692
  10 dager 5 312 7 349
  11 dager 4 344 6 042
  12 dager 3 409 4 768
  13 dager 2 511 3 530
  14 dager 1 633 2 312
  15 dager 798 1 137
  16 dager00

  I tillegg har vi gruppen selvstendige. De siste årene har denne gruppen hatt sykepengeutgifter på mellom 3,7 og 3,9 pst. av utgiftene til arbeidstakerne. Dersom også denne gruppen skal få redusert egenfinansieringsperioden tilsvarende som arbeidsgiverne fra 1. april, og vi antar at de har et sykefravær i egenfinansieringsperioden på samme nivå som arbeidstakerne, kan vi grovt anslå merutgiftene for folketrygden inkl. at 10 eller 20 pst. av selvstendige har sykefravær relatert til korona i en måned. Med redusert egenfinansieringsperioden fra 1. april til to dager, kan merutgiftene i 2020 gitt forutsetningene anslås til rundt 741 / 876 mill. kroner for denne gruppen.

  Arbeids- og velferdsdirektoratet gjør oppmerksom på at anslagene er svært usikre.

  d)

  En slik ordning vil redusere arbeidsgiveres kostnader og øke utgiftene over folketrygden. I tillegg vil arbeidsgivers insentiver for å legge til rette for hjemmearbeid i de tilfellene arbeidstaker ikke er syk, men smittefarlig, svekkes.

  I tillegg vil en reduksjon av arbeidsgiverperioden medføre langt flere saker å behandle for NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke eksakte data som kan belyse hvor mange saker det vil dreie seg om, men har gjort noen grove anslag.

  Sykefraværsstatistikken for 2018 inkl. anslag for egenmeldt fravær viser at arbeidsgiverperioden i alt stod for om lag 23,2 mill. sykefraværsdager. De fleste fraværene var kortvarige. I alt 3 544 369 sykefraværstilfeller varte 1 dag eller mer, dvs. at dersom arbeidsgiverperioden skal avvikles helt må NAV behandle om lag (3 544 369/12 ≈) 295 400 sykepengetilfeller per måned for det ordinære fraværet. Dersom arbeidsgiverperioden settes til 3 dager vil NAV måtte behandle om lag 243 450 tilfeller per måned, mens en arbeidsgiverperiode på 8 dager vil gi om lag 62 600 tilfeller per måned.

  I tillegg vil koronasituasjonen medføre om lag 270 500 saker ved 10 pst. sykefravær og nær 541 000 tilfeller ved 20 pst. sykefravær.

  En reduksjon i arbeidsgiverperioden vil altså innebære en svært sterk vekst i antall saker til behandling i NAV. I en ordinære situasjonen behandler etaten rundt 42 000 tilfeller per måned, jfr. Sykefraværsstatistikken.

  »

 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning for selvstendig næringsdrivende Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode og utvidet rett til omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »