Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 27.03.2020
  CO2-avgift på naturgass og LPG til bruk i industrien Publisert: 06.04.2020 08:58
  Hva er provenytapet av å fra 1. april fjerne den laveste satsen i CO2-avgiften som kvotepliktig industri betaler på naturgass/LPG og unnta ikke-pliktig industri for CO2-avgift på naturgass/LPG? Ber også om lovteknisk bistand.

  CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter blant annet naturgass og LPG. I 2020 er de generelle avgiftssatsene 1,08 kroner/Sm3 naturgass og 1,63 kroner/kg LPG. Naturgass og LPG som leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven, ilegges reduserte satser med 0,061 kroner/Sm3 naturgass og 0 kroner/kg LPG.

  I Innst. 3 S (2019-2020) uttaler finanskomitéens flertall at de «er fornøyd med at regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk som gir resultater. Flertallet mener likere prising av utslipp gir bedre insentiver til utslippskutt, men påpeker at CO2-avgift og kvotesystemet er to likeverdige virkemidler som skal oppfylle det samme målet, og at norsk fastlandsindustri i utgangspunktet ikke bør være ilagt både kvoteplikt og CO2-avgift for samme utslipp. Flertallet ber regjeringen vurdere hvorvidt det finnes muligheter innenfor regelverket til å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass mv.»

  EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har tidligere ikke akseptert at det gis fullt avgiftsfritak for mineralske produkter levert til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven (vedtak 502/08/COL). Fritaket anses å være forenlig med EØS-avtalen dersom virksomhetene ilegges avgift over minstesatsene i EUs energiskattedirektiv (2003/96/EC). Det er derfor innført en redusert sats i CO2-avgiften for naturgass og LPG levert til bruk som gir kvotepliktige utslipp på nivå med minstesatsen i energiskattedirektivet.

  Finansdepartementet vil, jf. merknaden fra finanskomitéens flertall, på nytt ta opp med ESA om fritak for CO2-avgift for naturgass levert til bruk som gir kvotepliktige utslipp, utgjør statsstøtte, og om det er mulig å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass og LPG.

  Spørsmålet er todelt og besvares nedenfor for hver av delene.

  Del 1 – fritak for kvotepliktig industri

  Å innføre et generelt fritak for naturgass og LPG levert til bruk som gir kvotepliktige utslipp må notifiseres til og godkjennes av ESA før det kan tre i kraft. ESA har tidligere ikke godkjent et slikt fritak.

  Et alternativ er å innføre et fritak for CO2-avgift for naturgass og LPG som «leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.» Dette er mulig siden energivarer levert til «kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser» ikke er omfattet av energiskattedirektivet.

  Forslaget vil innebære at naturgass og LPG som leveres til ulike kvotepliktige industrivirksomheter, blir forskjellsbehandlet:

  • ● Naturgass og LPG levert til kvotepliktige industrivirksomheter innen kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, vil være fritatt for avgift.
  • ● Naturgass og LPG levert til øvrige kvotepliktige industrivirksomheter, vil være ilagt avgift med redusert sats.

  Å innføre et fritak for CO2-avgift for naturgass og LPG som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven, med virkning fra 1. april 2020, kan på usikkert grunnlag anslås å gi et provenytap på om lag 19 mill. kroner påløpt og 17 mill. kroner bokført i 2020. Årsvirkningen vil være et provenytap på om lag 25 mill. kroner.

  Lovteknisk bistand

  Innføring av et slikt fritak fra 1. april 2020 kan gjennomføres ved at det fremmes følgende forslag:

  Forslag til vedtak om endring av Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter

  I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) gjøres følgende endring:

  § 5 ny bokstav g skal lyde:

  1. kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

  II

  Endringen under I trer i kraft 1. april 2020.

  Del 2 – fritak for all industri

  Å frita ikke-kvotepliktig industri for CO2-avgift må notifiseres til og godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. ESA vil sannsynligvis ikke godkjenne satser under minstesatsene i EUs energiskattedirektiv. Et slikt fritak vil i tillegg være i strid med hovedlinjen i norsk klimapolitikk siden 1990-tallet, nemlig at utslipp av klimagasser skal prises, slik at markedsaktørene får et økonomisk insentiv til å redusere sine utslipp.

  Et alternativ er å gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for naturgass og LPG som «leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser». Dette er mulig siden energivarer til slik bruk ikke er omfattet av energiskattedirektivet. Et slikt forslag vil omfatte både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter innen kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.

  Forslaget vil innebære at naturgass og LPG som leveres til ulike industrivirksomheter, blir forskjellsbehandlet:

  • ● Naturgass og LPG levert til industrivirksomheter innen kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, vil være fritatt for avgift.
  • ● Naturgass og LPG levert til kvotepliktige industrivirksomheter utenom kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, vil være ilagt avgift med redusert sats.
  • ● Naturgass og LPG levert til øvrige industrivirksomheter, vil være ilagt avgift med full sats.

  Å gjeninnføre et fritak for CO2-avgift for naturgass og LPG som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, med virkning fra 1. april 2020, kan på usikkert grunnlag anslås å gi et provenytap på om lag 45 mill. kroner påløpt og 40 mill. kroner bokført i 2020. Årsvirkningen vil være et provenytap på om lag 60 mill. kroner.

  Lovteknisk bistand

  Innføring av et slikt fritak fra 1. april 2020 kan gjennomføres ved at det fremmes følgende forslag:

  Forslag til vedtak om endring av Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter

  I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) gjøres følgende endring:

  § 5 ny bokstav g skal lyde:

  1. kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.

  II

  Endringen under I trer i kraft 1. april 2020.

 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 78 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 83 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 143 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 129 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 111 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 119 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 109 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 110 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 106 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 04.04.2020

  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

  Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020

  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

  Publisert: 06.04.2020 08:55
 • Svar på spørsmål 108 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Utbyttebegrensninger og inntektsforskjeller Publisert: 05.04.2020 21:51
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 05.04.2020 21:50
 • Svar på spørsmål 126 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall Publisert: 05.04.2020 21:50
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 04.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Spørsmål om gitte kostnader for aviser vil inngå i beregningsgrunnlaget i kompensasjonsordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  kultur og skatteplikt Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 59 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Om spesifikke kostnadstyper for radiokanaler vil inngå i beregningsgrunnlaget i kompensasjonsordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Egenandel og minsteutbetaling Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Behandling av ulike organisasjonsformer og mulighet for å anse avdeling som enhet Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Økonomiske vanskeligheter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 04.04.2020
  Sesongbedrifter - om alternativ modell Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Husleie - svensk modell Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Statistikk over husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 04.04.2020
  Husleie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 81 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Provenyeffekter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 80 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 03.04.2020
  Vedlikeholdskostnader for alpinanlegg i kompensasjonsordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 150 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Uunngåelige lønnskostnader Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Nødvendige lønnsutgifter i nedstengte virksomheter Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 145 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Vurdering av hvordan nedskalering av leiekostnader vil gi insentiv til lavere leie Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Vurdering av risiko for at husleie til nærstående ikke er på armlengdes vilkår Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Statlige, fylkeskommunale og kommunale selskaper Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 144 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Sesongvariasjoner Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Beløpsgrense for konsern Publisert: 05.04.2020 21:47
 • Svar på spørsmål 141 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 04.04.2020
  Om ideelle virksomheter/stiftelser kan benytte ordningen Publisert: 05.04.2020 21:47
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 > »