Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Utvide permitteringsperioden til 52 uker Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn ved bortfall av arbeidsgiverperiode Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Iverksettelse av endringene i permtteringsregelverket Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Permisjon med lønn til enkeltmannsforetak og frilansere Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Sikre inntekten til lærlinger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Dagpenger ved yrkesforbud Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Rett til permisjon i arbeidsmiljøloven Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn ved koronarelatert fravær Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode sykepenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning for selvstendige og frilansere ved inntektsbortfall Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Øke antall dager med omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering i 13 dager Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering i 13 dager Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020

  Økt kompensasjonsgrad under permittering

  Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020

  Lovteknisk bistand

  Publisert: 18.03.2020 14:11
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020

  Fordeling av økt rammetilskudd til fylkene

  Publisert: 18.03.2020 14:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 14.03.2020
  Mva.-fritak for kunst og kultur Publisert: 18.03.2020 14:03
  Kunst- og kulturnæringen blir hardt rammet av denne krisen. Det ville hjulpet denne næringen hvis vi endret kunst og kultur fra å være utenfor mva-området til å være helt fritatt for mva (altså at foretakene får mva-fradrag for kostnadene på varer og tjenester de kjøper, i tillegg til selv å ikke ilegge mva på tjenester de selger).
  Hva er provenyeffekten av å endre mva-reglene for kulturnæringen fra å være unntatt fra mva ordningen til å få fritak fra mva i 2020? Mao at denne næringen i 2020 skal få anledning til å trekke fra mva på kjøp av varer og tjenester, samtidig som de fritas fra å ilegge mva på egne salg.
  Det bes om lovteknisk bistand til å formulere forslaget.

  Det legges til grunn at det i spørsmålet menes et midlertidig merverdiavgiftsfritak fra og med 1. januar 2020 til og med 31. desember 2020. Fritak for merverdiavgift innebærer at virksomheten er avgiftspliktig med fradragsrett for inngående merverdiavgift, men det beregnes avgift av omsetningen med 0 pst., såkalt nullsats. Fritak innebærer også at aktørene må forholde seg til merverdiavgiftregelverket med de bokføring- og oppgaveplikter som følger med.

  Innføring av merverdiavgiftsfritak for områdene innenfor kunst og kultur som i dag er utenfor merverdiavgiftssystemet, vil innebære et provenytap for staten. Kulturmomsutvalget anslo samlet inngående merverdiavgift på anskaffelser på ulike områder innen kunst og kultur, jf. NOU 2008: 7. På bakgrunn av Kulturmomsutvalgets beregninger kan man anslå at et fritak vil medføre et årlig provenytap på om lag 0,5 mrd. kroner bokført i 2020.

  Redusert omsetning som følge av utbruddet av koronaviruset, vil medføre færre anskaffelser for virksomheter innen kunst og kultur. Anslaget på det årlige provenytapet kan derfor være for høyt anslått. Hvor mye aktiviteten innen kunst og kultur reduseres er vanskelig å anslå og avhenger blant annet av varigheten av virusutbruddet.

  Unntak fra merverdiavgift skjermer aktørene fra plikter som må oppfylles av de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, herunder særskilte krav til bokføring. Særlig de mindre aktørene har gitt uttrykk for at det har stor verdi å unngå de pliktene som følger med det å være merverdiavgiftspliktig. Det er pekt på at mye av arbeidet i sektoren forestås av frivillig ulønnet arbeidsinnsats, og at mer omfattende bokføringsplikter kan nødvendiggjøre innkjøp av tjenester. Innføring av avgiftsplikt, men fritak vil innebære at de aktuelle aktørene vil måtte forholde seg til merverdiavgiftssystemet med de administrative plikter og byrder det innebærer.

  Slik avgiftsplikt vil også innebære økte byrder for Skatteetaten. Administrative hensyn må tillegges stor vekt, ikke minst for at Skatteetaten skal greie det mest nødvendige av ordinær drift og de nye koronatiltakene. Samtidig er etatens kapasitet redusert og må forventes å bli ytterligere redusert. En omlegging med å innføre merverdiavgiftsplikt/-registreringer vil være ressurskrevende for Skatteetaten, også hva gjelder veiledning, og synes ikke å kunne gjennomføres på en forsvarlig måte på kort sikt.

  Korona-epidemien har medført tilstander i Norge som vi legger til grunn at utgjør eksepsjonelle hendelser i EØS-retten. Dette gir videre adgang for å gi statsstøtte i den grad støtten dekker tap/kostnader direkte knyttet til korona-utbruddet. En omlegging fra unntak til fritak fra merverdiavgift vil kunne gi aktører økonomisk fordel som overstiger aktørens korona-tap. Den videre adgangen til å gi statsstøtte gjelder derfor formentlig ikke en slik omlegging. Tiltaket vil formentlig utgjøre statsstøtte, og det er usikkert om det vil kunne godkjennes av ESA.

  Lovteknisk kan dette gjennomføres slik:

  Det legges til grunn at tiltaket skal omfatte omsetning som er unntatt etter merverdiavgiftsloven § 3-7. Et fritak kan gjennomføres ved at det fremmes følgende forslag:

  Forslag til lov om endring av lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

  I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer:

  § 3-7 oppheves.

  § 6-8 skal lyde:

  § 6-8. Kunst og kultur mv.

  (1) Omsetning og formidling av tjenester i form av adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter, sirkus, omreisende tivolier, dansetilstelninger med levende musikk samt datatreff og lignende arrangementer som er rettet mot barn og ungdom er fritatt for merverdiavgift. Fritaket omfatter ikke striptease. Fritaket omfatter programmer, suvenirer og lignende gjenstander av bagatellmessig verdi som omsettes i forbindelse med slike tjenester.

  (2) Omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk framføring av åndsverk er fritatt for merverdiavgift. Fritaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen.

  (3) Omsetning og formidling av omvisningstjenester er fritatt for merverdiavgift.

  (4) Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er fritatt for merverdiavgift. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn.

  (5) Formidling av kunstverk for opphaveren er fritatt for merverdiavgift.

  (6) Bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger er fritatt for merverdiavgift. Fritaket omfatter også tilfeller der offentlige museer og kunstsamlinger mottar kunstverk fra private i bytte med kopier eller reproduksjoner. Fritaket omfatter ikke bytte som skjer med eller gjennom en som driver omsetning av kunst som næring.

  II

  Endringene under I trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Nødlån til båter innen turistnæringen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Betalingsutsettelse for merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift for reiselivet Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Formuesskatt og kommunene Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Foreldrebetaling barnehage Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Fjerne inntektsbegrensning stipend Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Formuesskatt og kommunene Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Kompensasjon foreldrebetaling Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Utsatt formuesskatt sml. med 2016-ordningen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  CO2-avgift på innenriks luftfart Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utsettelse fra 15. mars til 15. april Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning der skatteytere i formuesskatteposisjon slipper utbytteskatt. Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Midlertidig fritak formuesskatt Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Utsatt innbetaling mva Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Forskuddsskatt personlig næringsdrivende utsettelse til 15. september Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Forskuddsskatt personlig næringsdrivende Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Virkning av å øke maksimal grense for tilbakeføring av overskudd Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Lånegarantier for norske banker Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Likviditetstilførsel ved tilbakeføring av underskudd Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Proveny ved å utsette arbeidsgiveravgift for de med lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Private småflyplasser og flypassasjeravgift Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Lånegarantier overfor norsk næringsliv Publisert: 18.03.2020 14:02
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »