Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Utvide permitteringsperioden til 52 uker Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn ved bortfall av arbeidsgiverperiode Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Iverksettelse av endringene i permtteringsregelverket Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Permisjon med lønn til enkeltmannsforetak og frilansere Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 13.03.2020
  Sikre inntekten til lærlinger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Dagpenger ved yrkesforbud Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Rett til permisjon i arbeidsmiljøloven Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn ved koronarelatert fravær Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode sykepenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning for selvstendige og frilansere ved inntektsbortfall Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Øke antall dager med omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering i 13 dager Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering i 13 dager Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020

  Økt kompensasjonsgrad under permittering

  Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020

  Lovteknisk bistand

  Publisert: 18.03.2020 14:11
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020

  Fordeling av økt rammetilskudd til fylkene

  Publisert: 18.03.2020 14:06
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
  Ved å redusere laveste sats for moms fra 12% til 8%, treffer vi direkte sektorer som rammes hardt av denne krisen: reiseliv, persontransport og kino. Ved å gi dette tilbakevirkende kraft til 1. jan 2020, vil vi kunne redusere deres avgifter på salg hittil i år før krisen inntraff, når disse snart skal betales medio april (eller senere, dersom det gis utsettelse), i en situasjon hvor mange nå har delvis eller helt bortfall av inntekter.
  • Hva er provenyeffekten av å refundere en reduksjon fra 12 til 8% i laveste mva sats fra 1. januar til 18. mars 2020?
  • Hva er provenyeffekten av å redusere den laveste momssatsen fra 12 til 8% fra 19. mars til 31. desember 2020?

  Det legges til grunn at det i spørsmålet menes en midlertidig reduksjon fra 12 til 8 pst. i den lave merverdiavgiftssatsen fra og med 1. januar 2020 til og med 31. desember 2020. Videre legges det til grunn at provenyvirkningene ønskes fordelt på to tidsintervaller, 1. januar–18. mars. og 19. mars–31. desember.

  Den lave merverdiavgiftssatsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Reduksjoner i den lave merverdiavgiftssatsen kan være lite målrettet hvis formålet er å støtte virksomhetene som omsetter tjenester med lav sats. Nivået på støtten vil avhenge av hvor stor omsetning virksomheten har av tjenester med lav sats. I en tid der etterspørselen etter slike tjenester svikter, vil redusert merverdiavgiftssats ha liten betydning.

  I begynnelsen av året var omsetningen trolig normal, og omsetningen kan ta seg opp igjen i løpet av året. For disse periodene kan nedsetting av avgiften ha en effekt. I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2020 ble provenytapet av å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. anslått til om lag 1 200 mill. kroner påløpt og 900 mill. kroner bokført i 2020. Anslagene berører ikke bare kapittel 5521 post 70. I beregningene er det tatt hensyn til redusert kompensasjon på budsjettets utgiftsside, både gjennom endringer i regelstyrte ordninger som nøytraliserer virkninger av merverdiavgift og til kollektivtransport gjennom offentlige avtaler om kjøp av persontransporttjenester. Det er også lagt til grunn at reduserte merverdiavgiftsinntekter fra NRK vil innebære en tilsvarende reduksjon på budsjettets utgiftsside.

  Legges anslaget ovenfor til grunn, kan provenytapet knyttet til perioden fra og med 1. januar til og med 18. mars anslås til om lag 250 mill. kroner. Provenytapet for perioden fra 19. mars til og med 31. desember kan anslås å være 950 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2020. Omsetningen av tjenestene omfattet av den lave satsen antas, på grunn av koronavirusutbruddet, å bli lavere enn det som er lagt til grunn i provenyanslaget. Dette er det imidlertid ikke tatt hensyn til i anslaget, og det er svært usikkert hvor stor omsetningssvikten vil bli.

  Endring av merverdiavgiftssatsen vil kreve økt ressursbruk både for de merverdiavgiftspliktige og for Skatteetaten. Departementet vil generelt påpeke at etatens kapasitet er redusert og må forventes å bli ytterligere redusert. Administrative hensyn må derfor generelt tillegges stor vekt når en vurderer tiltak, ikke minst for at Skatteetaten skal greie det mest nødvendige av ordinær drift og de nye koronatiltakene.

  Det er usikkerhet knyttet til om de næringsdrivendes regnskapssystemer kan tilpasses, særlig med tanke på tilbakevirkende kraft for posterte beløp. Dersom dette ikke lar seg løse i tide, vil det være adgang til å levere endringsmelding gjennom Altinn hvor de næringsdrivende reduserer utgående avgift til et korrekt beløp.

  Lovteknisk bistand:

  Det legges til grunn at satsreduksjonen skal gjelde omsetning og uttak som er omfattet av satsen på 12 %.

  En reduksjon av merverdiavgiftssatsen kan gjennomføres ved at det fremmes følgende forslag:

  Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift (kap. 5521 post 70)

  I Stortingets vedtak 13. desember om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

  § 4 skal lyde:

  § 4. Redusert sats med 8 pst.

  Fra 1. januar 2020 svares merverdiavgift med 8 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

  a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

  b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

  c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

  d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

  e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

  f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

  g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

  h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

  II

  Endringene under I trer i kraft 1. januar 2020.

 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 14.03.2020
  Mva.-fritak for kunst og kultur Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Den økonomiske situasjonen fremover Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Suspensjon av inntektsgrenser i Lånekassen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Nødlån til båter innen turistnæringen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Betalingsutsettelse for merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift for reiselivet Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Formuesskatt og kommunene Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Foreldrebetaling barnehage Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Fjerne inntektsbegrensning stipend Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020
  Formuesskatt og kommunene Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Kompensasjon foreldrebetaling Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Utsatt formuesskatt sml. med 2016-ordningen Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  CO2-avgift på innenriks luftfart Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utsettelse fra 15. mars til 15. april Publisert: 18.03.2020 14:03
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning der skatteytere i formuesskatteposisjon slipper utbytteskatt. Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Midlertidig fritak formuesskatt Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Utsatt innbetaling mva Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Forskuddsskatt personlig næringsdrivende utsettelse til 15. september Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Forskuddsskatt personlig næringsdrivende Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 13.03.2020
  Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Virkning av å øke maksimal grense for tilbakeføring av overskudd Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Lånegarantier for norske banker Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Likviditetstilførsel ved tilbakeføring av underskudd Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 43 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Proveny ved å utsette arbeidsgiveravgift for de med lav mva.-sats Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Private småflyplasser og flypassasjeravgift Publisert: 18.03.2020 14:02
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Lånegarantier overfor norsk næringsliv Publisert: 18.03.2020 14:02
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »