Spørsmål knyttet til korona-tiltak

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Tannhelsetjenesten - bortfall av inntekter Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Regionale helseforetak og ideelle sykehus - likviditetsbehov Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Haugesund lufthavn Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 64 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Strategi for å stanse korona-epidemien Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Ekspertgruppe for samfunnsøkonomiske konsekvenser av smitteverntiltak Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 54 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - sikrer at ansatte ved en kulturinstitusjoner med minst 50 pst offentlig støtte får rett til dagpenger Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - offentlig ansatte eller ansatte ved kulturinstitusjoner med minst 50 pst offentlig støtte Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 51 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger og omsorgspenger - kan personer motta dette samtidig? Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 52 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Sykepenger og omsorgspenger - kan det mottas samtidig? Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 49 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Uføretrygd - uføre med gradert trygd får 100 prosent uføregrad ut 2020 Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 50 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Sykepenger - kriterier ved karantene Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - øke til 80 % opp til 4 G Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - krav til arbeidstidreduksjon reduseres til 20 pst. Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Overgangsstønad - forlenget ut hele 2020 uten krav om aktivitet Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - nye regler gyldig fra og med 13.mars Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Dagpenger - ingen permitterte får reduserte dagpenger til og med oktober 2020 Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Kommunenes tilgang på lånekapital Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Økning i Husbankens låneramme Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Senke kravet til egenandel på bostøtten Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 28.03.2020
  Økt inntektsgrense for bostøtte Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Flom og skred Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Hydrogenprosjekter Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Utbyggingsprosjekter på sokkelen - PUD/PAD Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Kompensasjon til reiseselskapene Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 98 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Garantier for Reisegarantifondet Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Støtte til CEPI - immaterielle rettigheter og prising av vaksiner Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Reisegarantifondet – om ordningen Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Tannhelsetjenesten - bortfall av inntekter Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 79 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 28.03.2020
  Haugesund lufthavn Publisert: 29.03.2020 19:59
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020

  Evaluering av ordningen

  Publisert: 21.03.2020 13:36
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020
  Hvordan bankenes kapitaldekning påvirkes Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020
  Fordeling av garantirammen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Administreringen av garantiordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Finanstilsynets rolle i garantiordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 59 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Tapsavsetning for ordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Kontroll med bankenes bruk av ordningen Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Mulighetene for utbytte Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 56 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Kontrollmekanismer Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 20.03.2020
  Bankenes skjønn Publisert: 21.03.2020 13:33
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.03.2020
  Pakkereiseloven Publisert: 21.03.2020 10:02
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 20.03.2020
  Redusere lav mva.-sats Publisert: 21.03.2020 10:02
  I prp 57 S står følgende: «Regjeringen foreslår også midlertidig å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. I perioden fra og med 20. mars til og med 31. oktober 2020.»

  Hva er provenyvirkningen av å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. med virkning fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020?
  Hva er provenyvirkningen av å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. med virkning fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2020?

  Regjeringen har fremmet forslag om å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. i perioden fra 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

  Utvidelser av perioden satsreduksjonen skal gjelde, vil medføre økt provenytap. Hvis satsreduksjonen gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2020, anslås merverdiavgiftsinntektene å bli redusert med om lag 450 mill. kroner påløpt og bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens forslag. Gjelder satsreduksjonen fra 1. januar til og med 31. desember 2020, anslås merverdiavgiftsinntektene å bli redusert med om lag 800 mill. kroner påløpt og 450 mill. kroner bokført i 2020 sammenlignet med regjeringens forslag. Omsetningen av tjenestene omfattet av den lave satsen antas, på grunn av virusutbruddet, å bli lavere enn det ble budsjettert med i saldert budsjett. Dette er det imidlertid ikke tatt hensyn til i anslagene.

  Det er i anslagene ikke tatt hensyn til redusert kompensasjon på budsjettets utgiftsside. Finansdepartementet har i Prop. 58 LS varslet at de ville komme tilbake med forslag til justeringer av relevante poster på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020. Det samlede provenytapet for staten som følge av redusert merverdiavgiftssats, vil dermed bli mindre enn nedgangen i merverdiavgiftsinntektene anslått over.

  Som beskrevet i Prop 58 LS plikter den som har oppkrevd merverdiavgift med et for høyt beløp, etter gjeldende rett, å innbetale dette til staten. Det er unntak fra denne plikten dersom forholdet rettes overfor kjøperen. Skal forslaget om redusert sats til 8 pst. gis tilbakevirkende kraft til 1. januar 2020, antas forutsetningen å være at staten, i tilfeller hvor differansen mellom 12 og 8 pst. ikke tilbakebetales til kjøper, skal frafalle sitt krav på denne differansen, til fordel for den avgiftspliktige selgeren.

  Et slikt frafall av statens krav innebærer i realiteten det samme som at slike avgiftspliktige får et økonomisk tilskudd på størrelse med differansen, som andre merverdiavgiftspliktige ikke får. Tilskuddet gis indirekte som subsidier gjennom avgiftssystemet i stedet for direkte på budsjettets utgiftsside.

  Finansdepartementet antar at et slikt tilskudd fra staten utgjør statsstøtte som krever notifisering, og som ikke kan iverksettes før EFTAs overvåkingsorgan (ESA) eventuelt har godkjent støtten.

  Virusutbruddet gir en videre adgang enn normalt til at støtte er forenlig med EØS-avtalen, jf. art. 61(2)(b). Det er imidlertid en forutsetning for å bruke denne hjemmelen at støtte begrenses til det tapet det enkelte foretaket lider pga. den eksepsjonelle hendelsen, herunder virusutbruddet. Dette innebærer at støtten må kunne beregnes per foretak for å kunne godkjennes. Foretakene må også klarlegge eventuelle korrigeringer overfor kjøpere for at denne beregningen skal kunne foretas.

  Oppsummert forutsetter støtte etter art 61(2)(b) i så fall:

  -Det må lages en støtteordning (selv om det bare er en mulig støttemottaker)

  -Det må være klart hvem som er støttemottakere

  -Støtteordningen kan ikke være diskriminerende

  -Det kan kun gis støtte som følge av kostnader/tap som følger av virusutbruddet

  -Det må ikke gis overkompensasjon.

  I tillegg åpner art 61(3)(b) for å gi støtte til foretak, for å bøte på en alvorlig forstyrrelse av økonomien i en medlemsstat. Til forskjell fra art. 61(2)(b) kan støtten være forenlig selv om mottaker ikke lider tap pga. virusutbruddet. Støtte må imidlertid fortsatt regnes per foretak og kan ikke overstige 800 000 euro. Videre kan slik støtte bare gis til foretak som enten ikke er i økonomiske vanskeligheter eller foretak som ikke var i økonomiske vanskeligheter ved årsskiftet, men som nå har økonomiske vanskeligheter som følge av virusutbruddet.

  Departementet vil følge nøye med på utviklingen i signalene fra EU-Kommisjonen og ESA, og utforske handlingsrommet i praktiseringen av statsstøtteregelverket. Hvis det viser seg å være rom for å redusere den lave merverdiavgiftssatsen med tilbakevirkende kraft på en praktikabel måte, vil departementet foreslå dette og komme tilbake til Stortinget.

 • Svar på spørsmål 21 fra Finanskomiteen/FRPs fraksjon av 14.03.2020

  Garanti fra staten for reisegarantifondet

  Publisert: 19.03.2020 16:32
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Aktivitetsplikt sosialhjelp Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Feriepenger på dagpenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Full lønn under permittering Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 13.03.2020
  Utvidet rett til omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Endringer i permitteringsregelverket Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode sykepenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Ordning for selvstendig næringsdrivende Publisert: 19.03.2020 13:07
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.03.2020
  Redusert arbeidsgiverperiode og utvidet rett til omsorgspenger Publisert: 19.03.2020 13:07
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »