Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Brexit – skatt, vareførsel og grensekontroll

Noen norske skatteregler har spesialløsninger når varer, personer, tjenester og kapital beveger seg mellom Norge og en annen EØS-stat (EØS-skatteregler). Slike skatteregler er som oftest gunstigere for skattyter enn når bevegelsene går mellom Norge og et land utenfor EØS. Ved Storbritannias uttreden fra EU, vil landet ikke lenger være en EØS-stat. Ved en uttreden uten avtale om overgangsperiode (såkalt no deal-brexit), er utgangspunktet at de nevnte skattevirkningene faller bort umiddelbart for bevegelser mellom Norge og Storbritannia. Hvis Storbritannia skulle tre ut innen 31. desember 2019 uten en utmeldingsavtale, vil imidlertid Finansdepartementet vurdere å forlenge de norske EØS-skattereglene ut 2019, slik at samme skatteregler gjelder for hele inntektsåret for bevegelser til og fra Storbritannia.

Når varer sendes mellom Norge og Storbritannia i dag, gjelder en rekke regler. Det betyr at varene blir kontrollert og noen varer pålegges toll. Samme regler vil i hovedsak gjelde etter brexit, slik at konsekvensene for handelen mellom Norge og Storbritannia er langt mindre enn for handelen mellom EU og Storbritannia. En rekke av reglene og prosedyrene er fastsatt i multilaterale avtaler, det vil si avtaler mellom flere land. Om disse også kan anvendes etter brexit avhenger av om Storbritannia blir part i avtalene og i noen grad av hva EU gjør. Regjeringen vil arbeide for mest mulige like regler for vareførsel som i dag.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 23.