Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift – overgang til ny målemetode for utslipp (WLTP)

Regjeringen foreslår at WLTP-baserte CO2-verdier innføres som måleenhet i engangsavgiften for personbiler fra 1. januar 2020. I hovedsak justeres CO2-komponenten med én fast omregningsfaktor på 1,242. Innslagspunktene oppjusteres og satsene nedjusteres. Endringen skal ikke øke inntektene til staten.


Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.4.