Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til tiltak for å forebygge flom- og skredskader under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Midlene skal blant annet gå til sikrings- og miljøtiltak, kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, fjellskredovervåking og varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.

Fra og med budsjettet for 2020 foreslås det en egen særskilt bevilgning for å dekke utgifter ved krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser.

Regjeringen foreslår også 60 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Du kan lese mer om omtalen i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2019-2020), programkategori 18.20.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet