Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktningers trygderettigheter og botidskrav

Regjeringen foreslår å heve botidskravene, som gir rett til en rekke trygdeytelser, fra tre år til fem år. Dette gjelder arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til enslig mor eller far, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og alderspensjon (unntatt inntektspensjon, hvor det ikke er botidskrav).

Et nytt botidskrav blir generelt, altså ikke kun for flyktninger.

Regjeringen foreslår også å avvikle folketrygdlovens særskilte bestemmelser for personer med formell flyktningstatus, med unntak av bestemmelsene for barnetrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle. Samtidig foreslår vi å utvide ordningen med supplerende stønad til å omfatte uføre flyktninger, for å sikre dem midler til livsopphold. Det forhindrer også at store kostnader veltes over på kommunene.

Norge skal ha tilstrekkelige og forsvarlige ordninger for dem som får oppholdstillatelse, men ordningene må være rettferdige, bærekraftige og hensiktsmessige. Ordningene må stimulere dem som får opphold i Norge til å være yrkesaktive.