Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillighet

Regjeringen ønsker å styrke rammevilkårene for frivillig sektor og foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 92,4 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner i 2020.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet med 1,5 millioner kroner til oppfølging av tiltak som er varslet i frivillighetsmeldingen, Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

 

Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivets arbeid og foreslår å sette av 5 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturliv.