Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sektoravgifter

Sektoravgifter er øremerket til å finansiere utgiftene til bestemte formål på statsbudsjettet. Sektoravgifter finansierer som oftest fellestiltak overfor en næring og avgiftene betales av næringen selv.

Regjeringen foreslår å øke sektoravgiftene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med 9 millioner kroner og sektoravgiften til Finanstilsynet med 16 millioner kroner i 2019. Det vises til henholdsvis Prop. 1 S (2019−2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Prop. 1 S (2019−2020) for Finansdepartementet.

Videre foreslår regjeringen å omgjøre gebyrer for beredskapstilsyn og tilsyn med damsikkerhet under Olje- og energidepartementet til en sektoravgift. Den nye sektoravgiften foreslås økt med 5 millioner kroner i 2020. Det vises til omtale i Prop. 1 S (2019−2020) for Olje- og energidepartementet.

Se samlet omtale av sektoravgifter i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 13.