Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utlendingssaker – tilbakekall av statsborgerskap

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 50 millioner kroner i 2020 til å iverksette tidligere foreslåtte lovendringer og få ned antallet ubehandlede saker.

Regjeringen la i september 2019 frem et lovforslag om å kalle tilbake statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger. Blant annet foreslo regjeringen endringer i statsborgerregelverket slik at forvaltningsbehandlingen blir styrket med fritt rettsråd og behandling i nemndmøte hos Utlendingsnemda (UNE) med personlig frammøte.

Se lovforslaget her: Prop. 141 L (2018–2019)