Ot.prp. nr. 21

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen
(endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. november 2001,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

Innhold