Ot.meld. nr. 2 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. november 2001, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)
 

1. Innledning

I statsråd 28. september 2001 fremmet regjeringen Stoltenberg Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer. Forslaget gjelder endringer i følgende lover:

  • Lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt
  • Lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver
  • Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
  • Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
  • Lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
  • Lov om endringer i lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
  • Lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt
  • Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
  • Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
  • Lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.

I tillegg inneholder Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) omtaler og vurderinger av visse deler av boligbeskatningen og departementets praksis med lempning etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 i 2000 samt en orientering om beløpsgrenser i skatteloven.

Ved brev av 18. oktober 2001 fra daværende finansminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til Stortinget bes det om at enkelte feil i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) rettes. Regjeringen legger til grunn at disse rettingene er hensyntatt.

I denne meldingen trekkes visse deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) tilbake, jf. kapittel 2 nedenfor. Resten av proposisjonens lovforslag og omtaler av skatte- og avgiftstemaer blir opprettholdt, jf. kapittel 3 nedenfor.

I ny Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) fremmes enkelte nye lovforslag som ledd i Regjeringens reviderte skatte- og avgiftsopplegg for 2002. Nærmere omtale av dette reviderte skatte- og avgiftsopplegget er gitt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002.

2. Forslag mv. i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) som trekkes tilbake

Regjeringen er uenig i følgende lovforslag i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer, med kapittelhenvisninger til proposisjonen i parentes:

Skatteloven - med foreslått ikrafttredelse straks med virkning fra og med inntektsåret 2002:

I tillegg er Regjeringen uenig i at ligningstakstene for fast eiendom økes, jf. punkt 2.4.

Disse deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) trekkes derfor tilbake. Uenigheten vedrørende forslaget til skatteloven § 16-40 gjelder kun første ledd. Forslaget til skatteloven § 16-40 trekkes likevel av praktiske grunner i sin helhet, men fremmes på ny i Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) med de ønskede endringer i første ledd. Omtalen i kapittel 5 opprettholdes, med unntak av regjeringen Stoltenbergs forslag om å avgrense ordningen til små bedrifter etter definisjonen i regnskapsloven § 1-6.

3. Opprettholdte deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

De lovforslag og omtaler i Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) som etter det ovenstående ikke trekkes tilbake, med de rettinger som ble meddelt Stortinget ved brev av 18. oktober 2001 fra daværende finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, opprettholdes av Regjeringen. Disse deler av proposisjonen kan således behandles under ett med den nye Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002).

Finansdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. november 2001 om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer blir sendt Odelstinget.