Nyheter

11 March 2002 - Økonomiske utsikter - Lysark

Per-Kristian Foss

Lysark brukt på pressekonferanse 11. mars i forbindelse med Regjeringens budsjettkonferanse på Halvorsbøle.


21 December 2001 - Slik ble budsjettet for 2002

Stortinget har i dag vedtatt statsbudsjettet for 2002. På denne internett-portalen har vi oppdatert a-å listen, samtidig som du finner hovedtall i budsjettet samt skatte- og avgiftssatser for 2002. Informasjon om detaljerte vedtak knyttet til enkelte departementer og fagområder finnes på Stortingets egen web-side, eller ved å kontakte de enkelte departementene direkte.


29 November 2001 - Overgangsordning for flyttebiler

Ordningen med avgiftsfritak for flyttebiler oppheves fra 1. januar 2002. Dette betyr at alle som flytter til Norge etter dette tidspunktet og har med seg bil, må betale vanlig norsk bilavgift ved innflyttingen. Samtidig har Finansdepartementet nå utarbeidet overgangsordninger for de som allerede hadde bestilt eller kjøpt bil før forslaget om å oppheve ordningen ble kjent 11. oktober i år.

Forslaget om å oppheve flyttebilordningen ble lagt fram i statsbudsjettet for 2002, og det har nå fått tilslutning i Stortinget. Finansdepartementet ønsker at innføringen av de nye reglene skal skje så smidig som mulig. Overgangsordningen innebærer at en del personer fortsatt vil kunne ta bil avgiftsfritt inn til Norge også etter 1. januar 2002 - forutsatt at dagens betingelser for avgiftsfri flyttebil er oppfylt. Hovedkravene er fem års sammenhengende botid utenlands, samt at bilen har vært registrert på eieren i minst ett år.

Overgangsordningen vil gjelde for dem som allerede hadde kjøpt bil, eller inngått kontrakt om kjøp, før forslaget om nye regler ble lagt fram i statsbudsjettet 11. oktober. Det er også en betingelse at eieren av bilen flytter inn til Norge innen 1. juni 2003. I praksis vil overgangsordningen ha betydning for de som kjøpte eller bestilte før 11. oktober i år - og får bilen registrert på seg i utlandet innen mai 2002. De som får registrert bilen etter dette tidspunktet og flytter hjem før 1. juni 2003 vil ikke oppfylle vilkåret om ett års registrering på eier.

Ordningen med avgiftsfritak for flyttebiler ble opphevet fordi den har vært ressurskrevende og medført store administrative problemer og kostnader.


09 November 2001 - Skatteletten på 1 700 kroner

Finansdepartementet har utarbeidet en tabellsom gir en mer detaljert oversikt over skatte- og avgiftsletten i tilleggsproposisjonen.


09 November 2001 - Samarbeidsregjeringen legger fram endringer i statsbudsjettet for 2002

Finansminister Per-Kristian Foss har i dag presentert Samarbeidsregjeringens endringer i budsjettet for 2002.

På denne nettportalen finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.

Pressekonferansen om budsjettendringene ble overført på internett fra kl. 10.45.