Nr.:

100/2001

Dato:

09.11.2001

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Regjeringen styrker innsatsen overfor de som har det vanskeligst

Regjeringen vil styrke innsatsen overfor de som har det vanskeligst. I tillegg vil Regjeringen bedre utdanningen, styrke veibyggingen og kollektivtransporten, og øke bevilgningene til frivillige organisasjoner. Det er allerede satt i gang et arbeid for bedre beredskap mot terror. Regjeringen vil bidra til at det etableres CO2-frie gasskraftverk og øker bevilgningen til energiforskning.

 

Den avgåtte Stoltenberg-regjeringen har på mange områder foreslått bevilgninger som også er i tråd med Sem-erklæringen. Disse forslagene opprettholdes. Det gjelder blant annet utbygging av barnehager, økte bevilgninger til helse og til pasientbehandling, fortsatt utbygging av eldreomsorgen og utbedring og bygging av nye skolebygg. Regjeringen vil også styrke forskningen. I tillegg har Regjeringen funnet rom for økte bevilgninger på flere områder.

Barnetillegget for uføre- og alderspensjonister økes, og kontantstøtten foreslås holdt utenfor ved utmåling av sosialhjelp. Innsatsen for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere styrkes, blant annet ved å legge til rette for økt bruk av legemidler for å hjelpe narkomane.

Internasjonal bistand er et prioritert område. Bevilgningen til bistand opprettholdes som i Stoltenberg-regjeringens forslag, selv om anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) justeres ned. Som andel av BNI øker bevilgningen fra 0,89 prosent i 2001 til 0,92 prosent i 2002. Dette innebærer at en går raskere fram mot Regjeringens mål om at bistanden skal utgjøre 1 prosent av BNI.

Beredskap mot terror
Økt usikkerhet etter terroraksjonene 11. september gjør det nødvendig å styrke den sivile beredskapen og redusere sårbarheten for terrorhandlinger. Justisdepartementet arbeider med å få en samlet oversikt over behovet for ressurser til sivil beredskap og til politiets nødvendige beredskapstiltak. Regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av behovet i forbindelse med en egen stortingsproposisjon fra Forsvarsdepartementet våren 2002. I denne omgang foreslås en økning av bevilgningen til politiet, annet sikkerhetsarbeid og beredskap på 140 millioner kroner.

Bedre skole
Kvaliteten i utdanningen skal bedres. I første omgang styrkes opplæringen i grunnskolen ved at timetallet i norskundervisningen økes med 1 time pr. uke for 2- 4. klassetrinn. I tillegg vil Regjeringen trekke tilbake Stoltenberg-regjeringens forslag om å avvikle avgangseksamen i 10. klasse.

Mer til kollektivtransport
Bevilgningene til veibygging og kollektivtransport økes med 165 millioner kroner. Dette gjør det mulig å forsere enkelte veiprosjekter. Videre økes bevilgningene til opprusting av t-banen i Oslo og til forsert planlegging av bybane i Bergen. Regjeringen vil også styrke den nye, landsomfattende ordningen for skole- og studentrabatt på kollektive transportmidler som skal tre i kraft fra 1. august 2002.

Mer til frivillige organisasjoner
Bevilgningene til frivillige organisasjoner økes med 100 millioner kroner i forhold til forslaget fra Stoltenberg-regjeringen. Dette skal blant annet bidra til at organisasjonene fullt ut blir kompensert for økte kostnader som følge av momsreformen.

Miljøvennlig energi
Regjeringen ønsker å gi rammebetingelser som gjør det mulig å etablere CO2-frie gasskraftverk, slik Stortinget tidligere har lagt til grunn. For å bidra til dette økes bevilgningene til energiforskning.