Nr.:

101/2001

Dato:

09.11.2001

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

11,8 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser

Samarbeidsregjeringen foreslår skatte- og avgiftsreduksjoner på vel 11,8 milliarder kroner fra 2001 til 2002. Det er nærmere 4,2 milliarder kroner mer enn Stoltenberg-regjeringens forslag. Utbytteskatten og flypassasjeravgiften avvikles. Minstefradraget økes og boligskatten reduseres. Alkoholavgiftene går også ned.

Budsjettvirkningen av skatte- og avgiftsreduksjonene i 2002 er knapt 7,2 milliarder kroner.

- Det er viktig at skattelettelsene kommer folk flest til gode. Det øker folks valgfrihet og gir større muligheter for å leve av egen inntekt, sier finansminister Per-Kristian Foss.

- Regjeringen legger vekt på at et lavere skatte- og avgiftsnivå vil bidra til å styrke veksten i økonomien og sikre et konkurransedyktig næringsliv. Vi vil gi næringslivet mer stabile vilkår og legge til rette for langsiktighet og forutsigbarhet i skatte- og avgiftspolitikken, sier finansministeren.

- Vi har vært opptatt av å redusere skatte- og avgiftsnivået innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Ved en klarere prioritering har vi gjort det mulig å redusere skatter og avgifter, understreker finansministeren.

Redusert skatt på arbeid
Det er fortsatt mangel på arbeidskraft og press i arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig med endringer i skattesystemet som kan stimulere til økt arbeidstilbud. Regjeringen foreslår å øke øvre grense i minstefradraget til 44 000 kroner. Dette bidrar til lavere skatt og ikke minst til å gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Forslaget innebærer at om lag 30 000 flere vil få redusert marginalskatten fra 35,8 til 29,6 prosent i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag. Samlet sett vil om lag 210 000 personer få lavere marginalskatt på lønn i 2002 enn i 2001.

Utbytteskatten oppheves
Regjeringen har, blant annet ved å oppheve utbytteskatten, lagt vekt på å gjenopprette prinsippet om nøytralitet i bedrifts- og kapitalbeskatningen. Regjeringen vil opprettholde forslaget om økte avskrivningssatser, slik at disse i større grad blir i samsvar med faktisk økonomisk verdifall.

Flypassasjeravgiften fjernes
Regjeringen foreslår å avvikle flypassasjeravgiften fra 1. april. For at fjerningen av avgiften skal virke positivt på konkurransen, er det imidlertid nødvendig å redusere etableringshindre i det norske luftfartsmarkedet. Konkurransetilsynet er derfor bedt om å gå gjennom alle avtaler og ordninger som kan være et hinder mot etablering og konkurranse. Målet er å gjennomføre konkurransefremmende tiltak med hjemmel i konkurranseloven. EFTAs overvåkingsorgan ESA har varslet sak mot Norge på grunn av det eksisterende avgiftsfritaket for Nord-Norge. En avvikling av avgiften betyr også at problemene i forhold til EØS-avtalen bortfaller. Samtidig med at flypassasjeravgiften fjernes, tas persontransport med fly ut av merverdiavgiftssystemet.

Reduserte alkoholavgifter
Regjeringen vil redusere avgiftene på "grensehandelsvarer". Det er grunn til å tro at de høye avgiftene i Norge sammenlignet med våre naboland har bidratt til at grensehandelen med alkohol har økt betydelig det siste året. Beregninger fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at om lag halvparten av forbruket av brennevin kommer fra uregistrerte kilder, blant annet hjemmebrenning og smugling. For å begrense omfanget av dette, foreslår Regjeringen å redusere avgiften på brennevin med 15 prosent i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag. Regjeringen foreslår videre at avgiftene settes ned med 5 prosent for øl, vin og alkoholfrie drikkevarer. Avgiftsreduksjonen for brennevin innebærer at en flaske (0,70 l) får om lag 40 kroner lavere avgifter enn i dag.

Lavere boligskatt
Regjeringen trekker tilbake Stoltenberg-regjeringens forslag om å øke ligningsverdiene for fast eiendom med 5 prosent. I tillegg foreslås det å heve bunnfradraget ved beregning av inntekt av egen bolig fra 51 250 kroner til 80 000 kroner. Disse endringene innebærer at om lag 37 000 slipper å få beregnet en skattepliktig inntekt av egen bolig, sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens forslag.

Momsfritak for kjøreskoler
I Sem-erklæringen sier Regjeringen at den vil unnta kjøreskoler, flere helsetjenester og trygghetsalarmtjenester fra merverdiavgift. Regjeringen foreslår unntak for trygghetsalarmtjenester og kjøreopplæring fra merverdiavgiftsplikten fra 1. januar 2002. En utvidelse av eksisterende unntak for helsetjenester vil særlig gjelde ulike typer tjenester innen alternativ medisin. Dette reiser vanskelige grensedragninger som vil kreve nærmere vurderinger før det kan følges opp med konkrete forslag.

Skattefradrag for forskning og utvikling
Regjeringen utvider skattefradragsordningen for FoU sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens forslag. Den forrige regjeringen hadde brukt samme grense for små foretak som i regnskapsloven. Regjeringen mener det er for snevert å avgrense skattefritaket til de minste bedriftene. Skattefradraget for FoU-kostnader vil styrke næringslivets motiver til å investere i FoU. Størrelsen på de foretakene som gis rett til skattefradrag, dobles for alle de tre aktuelle kriteriene. Øvre grense for at foretak skal ha rett til skattefradrag foreslås satt til to av de tre kriteriene 80 millioner kroner i salgsinntekt, 40 millioner kroner i balansesum og 100 ansatte.

Opsjoner i arbeidsforhold
Regjeringen foreslår lettelser i skattleggingen av opsjoner i arbeidsforhold. Opsjonsfordelen skal kunne fordeles likt på hvert av inntektsårene i den perioden den blir opparbeidet. Dette kan gi redusert arbeidsgiveravgift og/eller toppskatt. Det foreslås også at børsnoterte opsjoner skal beskattes etter samme regler.

Særfradrag for alder og uførhet
Alders- og uførepensjonister får i dag et særfradrag på maksimalt 17 640 kroner pr. år. Stoltenberg-regjeringen foreslo å videreføre dette fradraget nominelt. Det foreslås at fradraget justeres i tråd med anslått lønnsvekst, til 18 360 kroner pr. år.

Engangsavgift på kombinerte biler
Blant annet med sikte på å fase ut kombinerte biler som en egen avgiftsklasse, foreslo Stoltenberg-regjeringen å øke engangsavgiften på kombinerte biler. Regjeringen foreslår at det ikke gjennomføres noen satsøkning i engangsavgiften for kombinerte biler i 2002-budsjettet, men at engangsavgiften blir en del av den planlagte gjennomgangen av bilavgiftene i 2003.

Fradrag for fagforeningskontingent
Regjeringen Stoltenberg foreslo å heve fradraget for fagforeningskontingent, fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner og fradraget for medlemskontingent til næringsorganisasjoner fra 900 kroner til 1 800 kroner.

Regjeringen foreslår å videreføre det maksimale fradraget for fagforeningskontingent, fradraget for gaver til visse frivillige organisasjoner og fradraget for medlemskontingent til næringsorganisasjoner på 900 kroner i 2002. Det normale er at utgifter av denne typen inngår i minstefradraget. Et medlemskap i en fagforening innebærer ofte i tillegg ulike private tjenester, som f.eks. billigere forsikring. Etter Regjeringens syn er det ingen grunn til at slike private tjenester skal subsidieres gjennom skattesystemet. Regjeringen mener derfor at det er bedre å øke øvre grense i minstefradraget, slik at store grupper ikke holdes utenfor skatteletten.

Regjeringen ser det imidlertid som en sentral oppgave å legge forholdene til rette for frivillige organisasjoner. I denne forbindelse vil Regjeringen se nærmere på ulike tiltak som kan bedre de økonomiske rammebetingelsene, blant annet muligheten for inntektsfradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner.

Det offentliges inntekter
Tabellen på neste side viser anslag for hvordan de nye forslagene påvirker det offentliges inntekter (proveny), sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag. De påløpte tallene viser provenyvirkningene på helårsbasis av endringene i skattereglene som gjøres gjeldende fra årsskiftet. For enkelte avgifter er endringer foreslått iverksatt etter 1. januar 2002. For disse avgiftene vil de påløpte tallene derfor være lavere enn helårsvirkningen. De bokførte størrelsene viser endringer i innbetalte skatter og avgifter i 2002, i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.

Anslåtte virkninger av endringer i skatter og avgifter målt i forhold til regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag. Millioner kroner

 

Endringer i forhold til Nasjonalbudsjettet 2002

 

Påløpt

Bokført

Avvikle utbytteskatten

-1 500

-1 200

Fjerne flypassasjeravgiften fra 1. april

-1 240

-1 100

Redusere boligbeskatningen*

-620

-500

Heve minstefradraget til 44 000 kroner

-490

-390

Redusere avgiftene på alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer

-380

-350

Unnta tjenester som gjelder kjøreopplæring og trygghetsalarmer fra mva.

-300

-240

Ikke øke fradrag for fagforeningskontingenten mv.

280

225

Ta persontransport med fly ut av mva.-systemet fra 1. april

225

175

Regelfeste en skattefri ordning for hjemme-PC**

-130

-110

Heve særfradraget for alder mv. til 18 360 kroner

-95

-80

Redusere skatten på opsjoner i arbeidsforhold

-30

-25

Utvide skattefradragsordning for FoU-kostnader

-110

-10

Redusere engangsavgiften på kombinerte biler (fra 60 til 55 prosent)

0

0

Overregulere mengdeavgifter***

210

190

Avrunding og samspillseffekter

20

15

Samlet endring i skatter og avgifter i forhold til Stoltenberg-regjeringen

-4 160

-3 400

Regjeringen Stoltenbergs forslag regnet i forhold til referansesystemet **** *****

-7 664

-3 760

Samlet endring i skatter og avgifter i forhold til referansesystemet****

-11 824

-7 160

* Stoltenberg-regjeringens forslag om 5 prosent økning i ligningsverdien på fast eiendom trekkes tilbake. I tillegg foreslås det en økning i trinn 1 i grensen for beregning av inntekt fra egen bolig fra 51 250 kroner til 80 000 kroner.

** Det er lagt til grunn en avgrensning av ordningen slik at omfanget av ordningen blir om lag som i dag.

*** Anslått konsumprisvekst i 2002 er nedjustert fra 1,9 prosent til 1,5 prosent uten at mengdeavgiftene er foreslått endret.

**** Beløpene er eksklusive innstramming i barnetrygden. Stoltenberg-regjeringen foreslo nominell videreføring av satsene i barnetrygden, noe som tilsvarer en innstramming på om lag 635 millioner kroner. Samarbeidsregjeringen viderefører dette forslaget.

***** Den bokførte skatte- og avgiftslettelsen fra 2001 til 2002 er justert opp med 265 millioner kroner ved at virkningen av den foreslåtte reduksjonen i el-avgiften fra 2. juli 2001 (St.prp. nr. 100 (2001-2002)) i sin helhet blir belastet 2002-budsjettet.