Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alternativ medisin

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har tatt Samarbeidsregjeringens omtale til orientering, se nærmere Innst. O. nr. 3 (2001-2002) kapittel 9.10.2.Innst. O . nr. 3 (2001-2002) kapittel 9

Forslag (09.11.01):

I dag er akupunktur og homøopati unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Det samme gjelder andre alternative behandlingsformer som utøves av offentlig godkjent helsepersonell. Etter departementets vurdering er dagens rettstilstand på dette området ikke ideell. I Ot.prp. nr 21 varsler Samarbeidsregjeringen en gjennomgang av regelverket. Denne gjennomgangen må ses i sammenheng med Regjeringens arbeid med oppfølging av Aarbakke-utvalgets innstilling ( NOU 1998:21 Alternativ medisin). Se nærmere Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) kapittel 7.5.2.