Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anslag for den økonomiske utviklingen

Finansdepartementet presenterer anslag for den økonomiske utviklingen to ganger årlig, i revidert nasjonalbudsjett i mai og i nasjonalbudsjettet i oktober. I Nasjonalbudsjettet 2002 ble det presentert anslag for den økonomiske utviklingen for årene fram til 2005. Anslagene var blant annet basert på tilgjengelig statistikk for den økonomiske utviklingen så langt i 2001. Det bildet som tegnes av de økonomiske utsiktene, tar videre utgangspunkt i anslag for internasjonal økonomi fra OECD og andre internasjonale prognosemiljøer, samt rapporteringer fra fagdepartementene om utviklingen på viktige enkeltområder i norsk økonomi. I tillegg bygger framskrivingene på økonomiske sammenhenger slik disse er beskrevet i den makroøkonomiske modellen MODAG (lenke til makroøkonomiske modeller).

Etter framleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2002 er anslagene for den økonomiske utviklingen justert på enkelte områder. Den viktigste endringen er at anslaget for veksten i verdensøkonomien i 2002 er betydelig nedjustert. Dette har bidratt til at anslaget for eksportveksten av tradisjonelle varer er justert ned fra 3,6 til 1,4 prosent neste år. Lavere anslag for eksportveksten bidrar i sin tur til at anslaget for veksten i BNP Fastlands-Norge i 2002 er nedjustert fra 1,9 til 1,6 prosent.