Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anslag for internasjonal økonomi

Den økonomiske veksten internasjonalt har avtatt markert det siste året, i første rekke som følge av en betydelig avdemping av veksten i USA. Siden framleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2002 har vekstutsiktene svekket seg ytterligere. I Nasjonalbudsjettet ble det lagt til grunn at veksten internasjonalt ville ta seg opp fra begynnelsen av 2002.

Det legges nå til grunn at aktiviteten både i USA og Europa vil ta seg opp i løpet av andre halvår neste år, blant annet som følge av at rentenivået, særlig i USA, er betydelig redusert gjennom 2001. Lavere oljepriser vil også kunne bidra til å stimulere den økonomiske veksten internasjonalt. Alt i alt anslås BNP-veksten i industrilandene til om lag 1 prosent både i år og neste år. Hos Norges viktigste handelspartnere ventes en BNP-vekst på knapt 1½ prosent i 2001 og 1¼ prosent i 2002. I forhold til Nasjonalbudsjettet innebærer de nye anslagene nedjusteringer med henholdsvis ¼ og 1 prosentpoeng i 2001 og 2002.