Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige, slik disse måles ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Fra 1993 til 2000 økte arbeidsstyrken med 220 000 personer. I 2000 var andelen yrkesaktive i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (yrkesfrekvensen) 73,4 prosent. Dette er rekordhøyt i historisk sammenheng, og det er bare Sveits og Island av landene i OECD-området som har en høyere yrkesfrekvens enn Norge.

Det anslås en økning i arbeidsstyrken på 10 000 personer både i år og neste år. Dette er noe lavere enn befolkningsutviklingen isolert sett skulle tilsi, og yrkesfrekvensen i aldersgruppen 16-74 år ventes således å gå noe ned både i år og til neste år.