Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å bevilge 13 505 millioner kroner til offisiell utviklingshjelp i 2002.

Forslag (09.11.01)

Regjeringen foreslår at den samlede bistandsramme som ble fremmet i St.prp. nr 1 (2001-2002) forblir uforandret, det vil si at det foreslås å bevilge 13 505 millioner kroner til offisiell utviklingshjelp i 2002. Dette er en økning på om lag 1,2 milliarder kroner i forhold til 2001 (nominell økning på 9,4 prosent). Regjeringen foreslår imidlertid enkelte endringer i bevilgningsforslagene i forhold til St.prp. nr. 1 (2001-2002):

Bevilgninger til utdanning økes, blant annet ved en øremerking av 33 millioner kroner som omdisponeres til regionbevilgningene for Afrika og Asia. Regjeringen legger videre vekt på den viktige rollen som frivillige organisasjoner har for utviklingen av en demokratisk kultur, og øker støtten til det sivile samfunn med 40 millioner kroner. I tillegg vil frivillige organisasjoner motta støtte over en rekke andre poster. Et annet viktig satsingsområde for Regjeringen er overgangsbistand, hvor bevilgningen økes med 45 millioner kroner til 345 millioner kroner.

Bevilgningsforslaget til bistand utgjør nå 0,92 prosent av revidert BNI-anslag for 2002, en opptrapping fra 0,89 prosent i 2001. Regjeringen har som mål at den ODA-godkjente bistanden gradvis skal økes opp til 1 prosent av BNI innen 2005.