Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et internasjonalt mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalprodukt (BNP), netto formuesinntekt og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Etter kraftig økning de siste årene anslås BNI for Norge i 2001 til 1448 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 320 000 kroner per innbygger. Av dette utgjør BNP 1457 milliarder, mens netto lønn og formuesinntekt fra utlandet anslås til –9 milliarder kroner. Bruttoproduktet i olje- og gassvirksomheten svarer i 2001 for om lag 23 prosent av samlet BNI. I sammenlikninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter brukes ofte bistand som andel av BNI som internasjonal standard.