Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettopplegget fra Samarbeidsregjeringen

Hovedtrekkene i budsjettopplegget fra Samarbeidsregjeringen for 2002 kan oppsummeres i følgende punkter:

- Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd lik forventet realavkastning i Petroleumsfondet på 26 milliarder kroner, tilsvarende 2,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Sammenliknet med en nøytral budsjettpolitikk øker bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet med knapt 6 milliarder 2001-kroner fra 2001 til 2002. Dette er på linje med anslaget i Nasjonalbudsjettet.

- En reell reduksjon i innbetale skatter og avgifter på om lag 6,8 milliarder kroner fra 2001 til 2002. Dette er 3,3 milliarder kroner mer enn det Regjeringen Stoltenberg foreslo. I påløpt verdi reduseres skatter og avgifter med 11,7 milliarder kroner.

- En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 1¼ - 1½ prosent fra anslag på regnskap for 2001, tilsvarende 5½ milliarder kroner.

- Det legges opp til å øke de samlede inntektene til kommunene reelt med om lag 3¾ milliarder kroner, tilsvarende om lag 2 prosent, i forhold til inntektsnivået i 2001 slik det ble anslått i Kommuneproposisjonen. Dette er om lag ¼ milliarder kroner mer enn det som ble foreslått av Regjeringen Stoltenberg i Nasjonalbudsjettet.

- Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 2002 anslås til 36,9 milliarder kroner, en økning på vel 0,8 milliarder kroner i forhold til forslaget i Nasjonalbudsjettet 2002. Underskuddet foreslås dekket inn ved en overføring fra Statens petroleumsfond. Økningen i det oljekorrigerte underskuddet fra 2001 til 2002 må ses i lys av en ekstraordinær nedbetaling av fylkeskommunal gjeld på om lag 18,7 milliarder kroner i forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten.

- Netto avsetning til Statens petroleumsfond, der overføringene til statsbudsjettet er trukket fra, anslås til 149,9 milliarder kroner. I tillegg kommer renter og utbytte på oppspart kapital i Petroleumsfondet beregningsmessig anslått til 23,6 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond, medregnet rente- og utbytteinntekter i fondet, anslås dermed til 173,5 milliarder kroner i 2002.

- Overskuddet i offentlig forvaltning, som i tillegg til statsbudsjettet og Statens petroleumsfond omfatter andre statsregnskap og kommuneforvaltningen anslås til 187 milliarder kroner i 2002, tilsvarende 12,6 prosent av BNP. Dette tilsvarer overskuddsbegrepet som benyttes i Maastricht-kriteriene for offentlige finanser.