Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fagforeningskontingent

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag.

Forslag (09.11.01):

Regjeringen foreslår å ikke gjennomføre Stoltenberg-regjeringens forslag om å heve fradraget for fagforeningskontingent, fradraget for visse frivillige organisasjoner og fradraget for medlemskontingenten til næringsorganisasjoner til 1 800 kroner. Dette innebærer at fradraget nominelt videreføres med et maksimalt beløp på 900 kroner. Forslaget må ses i sammenheng med at Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til frivillige organisasjoner i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.

Se Ot.meld. nr. 2(2001-2002)