Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fattigdomstiltak

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag til tiltak mot fattigdomsbekjempelse, med unntak av forslaget om å holde kontantstøtten utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av sosialhjelp. Flertallet mente denne bevilgningen i stedet må brukes til å heve barnetilleggene i de veiledende sosialhjelpsatsene, og fremmet slikt forslag:

"Stortinget ber Regjeringen å opprettholde de veiledende retningslinjene med hensyn til at kontantstøtten vurderes med i inntektsgrunnlaget for den som søker sosialhjelp. Den foreslåtte styrkingen av kommuneøkonomien benyttes i stedet til å øke barnetilleggene i de veiledende retningslinjene for økonomisk sosialhjelp."

Forslag (09.11.01):

Samarbeidsregjeringen vil bedre levekårene for de mest utsatte og økonomisk vanskeligstilte i samfunnet. Særlig vil tiltak rettet mot barnefamiliene med svakest økonomi og levekår bli prioritert. I tilleggsproposisjonen for 2002 foreslås flere konkrete tiltak:

- Økt barnetillegg i folketrygden. Uføre- (og alders)pensjonister med forsørgeransvar mottar et behovsprøvd forsørgertillegg på 30 prosent av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Dette foreslås økt til 40 prosent av G fra 1. mai 2002, noe som er 5 prosent poeng over forslaget fra Stoltenberg-regjeringen. Samtidig foreslås inntektsgrensene før avkorting økt tilsvarende. Samarbeidsregjeringen foreslår med dette en økning i bevilgningen til dette formålet på 86 millioner kroner sammenlignet med Stoltenberg-regjeringen.

- Ved utmåling av økonomisk sosialhjelp foreslås det å holde kontantstøtten utenfor beregningsgrunnlaget. Dette kommer kontantstøttemottakere med dårligst økonomi til gode. Tiltaket er beregnet å koste 70 millioner kroner.

- Styrkede tiltak for rusmisbrukere: legemiddelassistert rehabilitering og lavterskel helsetiltak for narkomane økes samlet med 71,5 millioner kroner.

Se nærmere: Pressemelding fra Sosial- og helsedepartementet 06.11.2001