Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fjernvarme

Stortingets vedtak(21.12.01):

Stortinget har sluttet seg til forslaget fra Regjeringen, se nærmere Budsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) Kapittel 3.9

Forslag (09.11.01):

Fjernvarmeprodusenter er gitt fritak for avgiften på elektrisk kraft fra 1. januar 2001. Det foreslås at det gis nærmere retningslinjer om praktiseringen av fritaket. Etter retningslinjene vil fritaket bl.a. også omfatte kraft levert fra elektrokjel under forutsetning av at andelen kraft fra andre fornybare energikilder overstiger 50 prosent. Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 3.