Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Flyttebiler

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har vedtatt at flyttebilordningen skal avvikles fra 1. januar 2002, se nærmereBudsjett-innst. S. nr. 1 (2001-2002) avsnitt 3.7.2.2.

Avviklingen gjelder både fullt fritak og redusert avgift. Som varslet ved fremleggelsen av forslaget, har departementet nå utarbeidet overgangsordninger for dem som allerede er i utlandet. Overgangsordningene innebærer at biler som ble anskaffet før 11. oktober 2001 kan tas med avgiftsfritt eller med redusert avgift ved eierens flytting til Norge, dersom flyttingen skjer før 1. juni 2003, forutsatt at de øvrige vilkårene for avgiftsfritak/redusert avgift er oppfylt. Med anskaffelse av bil menes inngåelse av bindende kjøpekontrakt.

Forslag (09.11.01):

Departementet foreslår at kjøretøy som innføres ved eierens flytting til Norge skal avgiftsbelegges på samme måte som andre kjøretøy. Departementet vil vurdere overgangsordninger for dem som allerede er i utlandet og som før framleggelsen av dette forslaget, dvs. før 11. oktober 2001, har anskaffet seg bil som etter gjeldende regelverk.

Ordningen med avgiftsfritak for såkalte flyttebiler er veldig ressurskrevende og medfører store administrative problemer, blant annet i forhold til likebehandlingsprinsippet. Departementet mener disse ressursene mer hensiktsmessig kunne ha vært benyttet til for eksempel kontroll med innførsel av ulovlige varer, for eksempel narkotika.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap 3.5.2