Viktige endringer i budsjettet for 2002

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forhåndsregistrering

Stortingets vedtak (21.12.01):

Stortinget har tatt forslaget fra Regjeringen til orientering, se nærmere Innst. O . nr. 3 (2001-2002) avsnitt 9.10.1.

Forslag (09.11.01):

En virksomhet kan på nærmere vilkår bli registrert før registreringsgrensen på 30 000 kroner (140 000 kroner for ideelle organisasjoner) i årlig omsetning er nådd. Departementet har utvidet adgangen til slik forhåndsregistrering idet alle typer investeringer nå vil kunne kvalifisere for forhåndsregistrering, også tjenesteanskaffelser. Tidligere var det kun anskaffelser av driftsmidler eller varebeholdning som kunne danne grunnlaget for forhåndsregistrering. Dette innebærer at en del virksomheter vil få anledning til å forhåndsregistrere seg på et tidligere tidspunkt enn etter tidligere praksis. Det stilles fortsatt krav om at det på søknadstidspunktet må være foretatt anskaffelser for minst 250 000 kroner. Endringene innebærer lettelser for bedrifter i oppstartsfasen. Ordningen med forhåndsregistrering av praktiske grunner er også blitt nedfelt i retningslinjene. Videre er ordningene med forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør harmonisert i forhold til omfanget av fradragsretten, se nærmere tilbakegående avgiftsoppgjør og Ot.prp. nr. 21 (2001-2002) kapittel 7.5.1.